Language :

     

 


            เกี่ยวกับ
เรา

                
                  โครงสร้างบริษัท


                                        บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด  ประกอบกิจการคลังสินค้า และตามที่พระราชบัญญัติ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558            
                 ได้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2558  ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น ตามพรบ.ดังกล่าว มิได้กำหนดเงื่อนไข
                 ไว้ว่ากรรมการของผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  ต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียน  ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
                 เรื่องการกำหนดเงื่อนไขควบคุมกิจการคลังสินค้า พ.ศ.2535 แล้ว

                 โครงสร้าง
องค์กร

                                    โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการและมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจำนวน 4 คณะช่วยกลั่นกรองงานที่มีความ
                 สำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริหาร คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ดังมี
                 รายละเอียดสรุปได้ดังนี้                                

                                    หมายเหตุ  ผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน   เป็นหน่วยงานภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการดำเนินงานด้านการสอบทาน
                 ตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานภายในองค์กรรวมถึงระบบความเพียงพอด้านการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

                 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เอกสารแนบ)

             1  กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของบริษัท และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
                 บริษัท
             2  กำหนดกลยุทธ์และแผนการธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ
                 จากคณะกรรมการบริษัท
             3  แสวงโอกาสทางธุรกิจการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
             4  บริหารงานบริษัทตามนโยบายและเป้าหมายและแผนการดำเนินงานเป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษัทรวมถึงแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ
                 จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
             5  มอบอำนาจ หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติหรือระเบียบข้อกำหนด
                 หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
             6  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
             7  พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและสัญญาต่างๆซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทรวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำ
                 สัญญาดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
             8  มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุงระเบียบคำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทเช่นการบรรจ ุแต่งตั้ง ถอดถอนและวินัยพนักงาน
                 และลูกจ้าง

             ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (เอกสารแนบ)

             1  ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
             2  มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารงานตามภารกิจ และเป้าประสงค์ของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
             3  ปฏิบัติตามนโยบาย มติ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่กำหนดไว้
             4  มีอำนาจบังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ้าง  ให้อยู่ในกฎระเบียบ ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มศักยภาพของพนักงาน
                 รวมถึงการดำเนินงานอื่นๆ ในทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อบริษัท
             5  ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชนผู้ถือหุ้นลูกค้าและพนักงาน มุ่งเน้นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน  และสิ่งแวดล้อมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
                 ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
             6  ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างเต็มกำลังด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติและรักษาวินัยรวมทั้งจรรยาบรรณโดยเคร่งครัดแ
ละต้องอุทิศเวลา
                 ให้กับบริษัท อย่างเต็มที่


Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited