Language :

     

 


       โครงการและ
กิจกรรม

 
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือได้จัดเลี้ยงงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
2562 โดยมีคุณปรีชา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในพิธีภายในงาน
มีการจับฉลากรางวัล ต่างๆ และประกวดการแต่งกายของพนักงานในธีม “คาวบอย”
   
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อความสามัคคี 
ในองค์กร ได้แก่ กินวิบาก ฟุตบอล เก้าอี้ดนตรี

   
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือได้ถือโอกาสร่วมกันทำความสะอาด
ตั้งแต่ป้อมยามบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด(มหาชน) ไปถึงโรงทอ เพื่อให้ดูสะอาดและถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ใช้ความสามัคคี

   
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือได้ร่วมกันบริจาคเพื่อนำไปซื้อข้าวสาร ให้กับโครงการแบ่งปันเพื่อน้อง ปี 2 โรงเรียนโรงเรียน ตชด.บ้านโป่งลึก อ.แกร่งกระจาน จ.เพชรบุรี
   
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559

ตัวแทนจาก บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด(มหาชน)ได้ร่วมสมทบทุนโครงการสร้างอาคารแด่น้อง
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กสันติคาม ถนนสุขุมวิท 107 (ซอยแบริ่ง 2 )เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
   
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด(มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 25รายถือหุ้นรวม243,850,820หุ้นรวมหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 83.97 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
   

เมื่อเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือได้จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปี 2559โดยมีคุณปรีชาอรรถวิภัชน์ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในพิธีภายในงานมีการจับสลาก
รางวัลมอบรางวัลพนักงานดีเด่น และประกวดการแต่งกายของพนักงานในธีม “งามอย่างไทยใส่สีฟ้า”

   

เมื่อเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือได้เป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคี
ประจำปี 2558 ณ วัดสำโรงใต้ (ปุณหังสนาวาส)โดยสามารถรวบรวมปัจจัยได้จำนวน 888,888 บาท
ซึ่งเมื่อรวมกับปัจจัยจากชาวบ้านและบริษัทใกล้เคียง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,008,966 บาท

   
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด(มหาชน) ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 51 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง
จำนวน 13 ราย ถือหุ้นรวม 9,168,844 หุ้น และผู้ที่รับมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุมจำนวน 38 ราย
ถือหุ้นรวม110,759,205 หุ้น รวมหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 119,928,049 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
82.60 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 145,199,929 หุ้น
   
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 

ทางบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ นำทีมโดย คุณปรีชา อรรถวิภัชน์
ประธานกรรมการบริษัท และคุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้จัดกิจกรรม
" งานเทกระจาด” ภายใต้คอนเซปต์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ห่วงใยชุมชน ประกอบกับในวันที่ 19 กันยายน
เป็นวัน ครบรอบก่อตั้งประกอบกับในวันที่ 19 กันยายน เป็นวัน ครบรอบก่อตั้ง “ไทยชูการ์ครบ 39 ปี ”
ทางคณะกรรมการและผู้บริหาร จึงจัดกิจกรรมเทกระจาดให้แก่ชุมชนหมู่ 1 , หมู่ 3 และหมู่ 4
จำนวน 500 ชุด
   
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 

ทางผู้บริหารนำทีมโดยคุณพัลลภ เหมะทักษิณ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารและพนักงานได้จัดกิจกรรม
“ ไทยชูการ์พัฒนาชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม ” โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
( Corporate Social Responsibility ) ได้ร่วมกันเก็บขยะภายในลำคลองของชุมชนซอยแสงตะวัน
   
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 

ทางบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด(มหาชน)ได้จัดกิจกรรมบวงสรวงพระหรหมประจำปี
เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยเป็นกิจกรรมที่จัดเป็น ประจำทุกปีสำหรับในปี 2558
   
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558

ทางบริษัทไทยชูการ์เทอร์มิเนิ้ลจำกัด(มหาชน)ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและบริจาคเงินเพื่อ
สนับสนุนการสั่งซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการสำหรับทั้งสองกิจกรรม
บริษัทจัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
   
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558

ตัวแทนจาก บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมถวายปัจจัยเพื่อสมทบทุน
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำป ี2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณวัดสำโรงเหนือ จำนวนเงิน10,000บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
   
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558

ตัวแทนจากบริษัทไทยชูการ์เทอร์มิเนิ้ลจำกัด(มหาชน)ได้ร่วมถวายปัจจัยเพื่อสมทบทุนงานประจำปี
วัดสำโรงใต้เพื่อให้ทางวัดนำไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟฟ้าและโรงทานสำหรับ
การจัดงานประจำปี
   
กิจกรรมขึ้นปีใหม่ประจำปี บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)

ในเดือนธันวาคมของทุกปี บริษัทฯจะมีการจัดงานสังสรรค์ประจำปีให้แก่พนักงานโดยมี
การจับสลากชิงของรางวัลมากมายและสนุกสานด้วยนักร้องวงดนตรีเพื่อสร้างความสุข
ให้แก่พนักงานและเป็นการขอบคุณที่พนักงานทุ่มเทกำลังแรงใจในการทำงานให้กับบริษัทฯ
ตลอดปีที่ผ่านมา
   
พี่ธีทำบุญประจำปี บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯและบริษัทย่อย จะจัดให้มีการทำบุญประจำปีของทุกบริษัท โดยมีการถวายปัจจัย
และถวายภัตตาหารเพลโดยจัดทั้งในส่วนของสำนักงานและโรงงานเพื่อเป็นสิริมงคล
ให้แก่พนักงาน
   
พี่ธีบรวงสรวงประจำปี ณ อาคาร สำนักงานใหญ่

ในทุกปีบริษัทฯจะเชิญคณะพราหมณ์เข้ามาทำพิธีบวงสรวงพระพรหมเพื่อเป็นสิริมงคลต่อผู้บริหาร
และพนักงาน
   
สัมมนาประจำปี บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมประจำปีของบริษัทฯเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่บริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญนั่นคืองานสัมมนา
ประจำปี ซึ่งแต่ละปีจะจัดให้มีกิจกรรมที่แตกต่างกันโดยอาจจะจัดเป็นกลุ่มขนาดใหญ่หรือ
ขนาดย่อยขึ้นอยู่กับสถานที่และความเหมาะสม
   
ซ้อมดับเพลิงประจำปี

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด(มหาชน) จะจัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อให้พนักงานได้เข้าร่วมและมีความรู้เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นมา


Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited