Taking too long? Close loading screen.
TSTEGROUPLOGO
TSTE GROUP
TSTE GROUP
TSTE GROUP

การประชุม ผู้ถือหุ้น

การประชุม ผู้ถือหุ้น

การประชุม ผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556
5 ธันวาคม 2023
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556 และเอกสารประกอบ
5 ธันวาคม 2023
หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2556
5 ธันวาคม 2023
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557
5 ธันวาคม 2023
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 และเอกสารประกอบ
5 ธันวาคม 2023
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
5 ธันวาคม 2023
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
5 ธันวาคม 2023
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
5 ธันวาคม 2023
หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2557
5 ธันวาคม 2023
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558
5 ธันวาคม 2023
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 และเอกสารประกอบ
5 ธันวาคม 2023
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
5 ธันวาคม 2023
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
5 ธันวาคม 2023
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
5 ธันวาคม 2023
หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2558
5 ธันวาคม 2023
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559
5 ธันวาคม 2023
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 และเอกสารประกอบ
5 ธันวาคม 2023
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
5 ธันวาคม 2023
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
5 ธันวาคม 2023
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
5 ธันวาคม 2023
หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2559
5 ธันวาคม 2023
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560
5 ธันวาคม 2023
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 และเอกสารประกอบ
5 ธันวาคม 2023
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
5 ธันวาคม 2023
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
5 ธันวาคม 2023
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
5 ธันวาคม 2023
หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2560
5 ธันวาคม 2023
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561
5 ธันวาคม 2023
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 และเอกสารประกอบ
5 ธันวาคม 2023
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
5 ธันวาคม 2023
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
5 ธันวาคม 2023
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
5 ธันวาคม 2023
หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2561
5 ธันวาคม 2023
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562
5 ธันวาคม 2023
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 และเอกสารประกอบ
5 ธันวาคม 2023
หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2562
5 ธันวาคม 2023
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563
5 ธันวาคม 2023
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 และเอกสารประกอบ
5 ธันวาคม 2023
หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2563
5 ธันวาคม 2023
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564
5 ธันวาคม 2023
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 และเอกสารประกอบ
5 ธันวาคม 2023
หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2564
5 ธันวาคม 2023
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 ( ลว. 06/05/2565 )
5 ธันวาคม 2023
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 และเอกสารประกอบ
5 ธันวาคม 2023
หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2565
5 ธันวาคม 2023
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2566
5 ธันวาคม 2023
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2566 และเอกสารประกอบ
5 ธันวาคม 2023
หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2566
5 ธันวาคม 2023

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558
18/11/2016
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 และเอกสารประกอบ
18/11/2016
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
18/11/2016
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
18/11/2016
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
18/11/2016
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
18/11/2016
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559
18/11/2016
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 และเอกสารประกอบ
18/11/2016
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
18/11/2016
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
18/11/2016
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
18/11/2016
Scroll to Top