การประชุมผู้ถือหุ้น


  • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 ( ลว. 06/05/2565 )

  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 และเอกสารประกอบ

  • หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2565

  • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564

  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 และเอกสารประกอบ

  • หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2564

  • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563

  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 และเอกสารประกอบ

  • หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2563

  • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562

  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 และเอกสารประกอบ

  • หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2562

  • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561

  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 และเอกสารประกอบ

  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หนังสือมอบฉันทะแบบ ขหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

  • หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2561

  • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560

  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 และเอกสารประกอบ

  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หนังสือมอบฉันทะแบบ ขหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

  • หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2560

  • หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

  • รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559

  • หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 และเอกสารประกอบ

  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หนังสือมอบฉันทะแบบ ขหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

  • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559

  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 และเอกสารประกอบ

  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หนังสือมอบฉันทะแบบ ขหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

  • หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2559

  • รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558

  • หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 และเอกสารประกอบ

  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หนังสือมอบฉันทะแบบ ขหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

  • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558

  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 และเอกสารประกอบ

  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หนังสือมอบฉันทะแบบ ขหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

  • หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2558

  • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557

  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 และเอกสารประกอบ

  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หนังสือมอบฉันทะแบบ ขหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

  • หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2557

  • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556

  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556 และเอกสารประกอบ

  • หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2556

ภาพวิดีทัศน์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น