ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


 • 31/05/2566
  แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2566 เรื่องการทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท

  31/05/2566
  แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับต่อกระทรวงพาณิชย์

  05/05/2566
  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2566 บนเว็บไซต์บริษัท

  22/03/2566
  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565 ครั้งที่ 1/2566 บนเว็บไซต์บริษัทฯ

  23/02/2566
  แจ้งมติคณะกรรมการเรื่อง การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2566 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

  17/01/2566
  แจ้งผลการให้สิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่1/2566 และเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

 • 23/12/2565
  แแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2565 เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายหุ้นบริษัทย่อย

  08/12/2565
  แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย

  27/10/2565
  แจ้งวันหยุดประจำปี 2566

  27/10/2565
  จ่ายปันผลระหว่างกาล

  19/10/2565
  บริษัทฯ ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด

  30/09/2565
  แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2565 เรื่อง การทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย (แก้ไข)

  29/09/2565
  แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2565 เรื่อง การทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย

  29/09/2565
  แจ้งเปิดโอกาสเสนอวาระและแต่งตั้งกรรมการ

  25/08/2565
  แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การทำรายการเกี่ยวโยงกัน

  25/07/2565
  แจ้งการร่วมลงทุนในบริษัท เนเจอร์เบสท์ฟู้ด จำกัด และกิจการหอพัก (แก้ไข)

  25/07/2565
  แจ้งข่าวบริษัทร่วมทุน บริษัท ไทย เอนโท ฟู้ด จำกัด ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ บริษัท เอสเซนเทีย

  11/07/2565
  แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย

  30/06/2565
  แจ้งการร่วมลงทุนในบริษัท เนเจอร์เบสท์ฟู้ด จำกัด และกิจการหอพัก

  01/06/2565
  แจ้งการขายหุ้นสามัญ PCCT ของ TSTL

  30/05/2565
  แจ้งการร่วมลงทุนในบริษัท ไทย เอนโท ฟู้ด จำกัด

  28/04/2565
  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565

  21/03/2565
  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์บริษัทฯ

  25/02/2565
  แจ้งมติคณะกรรมการ เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

  05/01/2565
  แจ้งผลการให้สิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่1/2565 และเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

 • 28/10/2564
  จ่ายปันผลระหว่างกาล

  30/09/2564
  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม,เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565

  10/05/2564
  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564

  29/04/2564
  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564

  25/03/2564
  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 บนเว็ปไซต์ของบริษัท

  25/02/2564
  แจ้งมติคณะกรรมการ เรื่อง การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

  05/01/2564
  แจ้งผลการให้สิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่1/2564 และเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

 • 16/11/2563
  ประกาศวันหยุดประจำปี 2564

  30/10/2563
   จ่ายปันผลระหว่างกาล (แก้ไข Record Date)

  30/10/2563
  จ่ายปันผลระหว่างกาล (เพิ่มเติมเทมเพลท) (แก้ไข RD)

  30/10/2563
  จ่ายปันผลระหว่างกาล (เพิ่มเติมเทมเพลท)

  30/10/2563
  จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

  28/09/2563
  แจ้งกรรมการบริษัทลาออก และแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง

  28/09/2563
  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม,เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564

  24/08/2563
  แจ้งวันหยุดทำการ ประจำปี 2563 เพิ่มเติม

  14/07/2563
  แจ้งวันหยุดทำการ ประจำปี 2563 เพิ่มเติม

  28/05/2563
  แต่งตั้งกรรมการบริษัท

  15/05/2563
  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563

  05/05/2563
  แจ้งกรรมการบริษัทลาออก

  22/04/2563
  การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุน (แก้ไข)

  22/04/2563
  การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุน

  26/03/2563
  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท

  26/03/2563
  แจ้งมติคณะกรรมการเรื่อง การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

  20/03/2563
  ยกเลิกวันหยุด วันที่ 13-15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)

  27/02/2563
  แจ้งมติคณะกรรมการเรื่อง การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

  27/02/2563
  แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง

  27/02/2563
  แจ้งกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยงลาออก

  07/01/2563
  แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

 • 28/11/2562
  เบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

  28/11/2562
  เแจ้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

  31/10/2562
  จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

  27/09/2562
  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม,เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563

  30/08/2562
  แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ

  22/08/2562
  แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO / ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

  27/06/2562
  แต่งตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

  30/05/2562
  รายการเกี่ยวโยงกันในการซื้อสินทรัพย์บริษัทย่อย 2 บริษัท

  30/05/2562
  แจ้งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบลาออก

  21/05/2562
  ขอแก้ไขงบการเงิน ไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (งบกระแสเงินสด)

  10/05/2562
  ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย

  25/04/2562
  แจ้งต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  25/04/2562
  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562

  09/04/2562
  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 บนเว็ปไซต์ของบริษัท

  07/01/2562
  แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2561 ครั้งที่1/2562และการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

 • 08/11/2561
  เปิดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข)

  25/10/2561
  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เรื่องรายงานเกี่ยวโยงในการขายสินทรัพย์ (แก้ไข)

  25/10/2561
  การเงินปันผลระหว่างกาล

  25/10/2561
  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เรื่องรายงานเกี่ยวโยงในการขายสินทรัพย์

  27/09/2561
  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

  30/08/2561
  แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยของบริษัท

  25/06/2561
  แจ้งความคืบหน้าของการลดทุนของบริษัทย่อย

  10/05/2561
  การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย

  26/04/2561
  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561

  09/03/2561
  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 บนเว็ปไซต์ของบริษัท

  28/02/2561
  การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561และแก้ไขข้อบังคับบริษัท (แก้ไข)

  22/02/2561<
  การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561และแก้ไขข้อบังคับบริษัท

  25/01/2561
  แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัยผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

 • 12/12/2560
  ขอแจ้งวันหยุดงานตามประเพณีประจำปี 2561

  30/11/2560
  แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการ

  25/10/2560
  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

  20/07/2560
  แจ้งผู้บริหารไม่ต่ออายุการทำงานและแต่งตั้งรักษาการแทนตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

  27/04/2560
  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560

  13/03/2560
  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 บนเว็ปไซต์ของบริษัท

  23/02/2560
  การจ่ายปันผลเป็นเงินสดและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560

  26/01/2560<
  แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

  26/01/2560
  รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

  26/01/2560<
  แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่

 • 18/11/2559
  แจ้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

  31/10/2559
  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท

  10/10/2559
  แจ้งเปลี่ยนแปลงทุนที่ชำระแล้ว

  02/09/2559
  แจ้งการเผยแพร่หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนลงเว็ปไซต์ของบริษัท

  19/08/2559
  การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 บนเว็ปไซต์บริษัท

  08/08/2559
  แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

  29/07/2559
  แจ้งการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นของบริษัทย่อย

  25/05/2559
  แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

  24/05/2559
  แจ้งการลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

  11/05/2559
  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 บนเว็ปไซต์บริษัท่

  29/04/2559
  แจ้งรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  28/04/2559
  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 (แก้ไข)

  28/04/2559 <
  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559

  25/03/2559
  การเผยแพร่หนังสือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 บนเว็ปไซต์บริษัท

  26/02/2559
  กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 และการเพิ่มทุนและการจ่ายปันผลเป็นเงิน/หุ้น

  25/02/2559
  แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

 • 21/12/2558
  แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก

  17/12/2558
  การจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทย่อยร

  04/12/2558
  ขอแจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2559

  30/10/2558
  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคลเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

  05/10/2558
  แจ้งการดำเนินการเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value)

  01/10/2558
  การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 บนเว็ปไซต์บริษัท

  25/09/2558
  แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

  21/08/2558
  การเผยแพร่หนังสือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 บนเว็ปไซต์บริษัท

  31/07/2558
  การจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทย่อย

  24/07/2558
  การเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้(Par Value) ของบริษัทพร้อมกำหนดวันประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 (แก้ไข)

  06/05/2558
  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 บนเว็ปไซต์บริษัท

  23/04/2558
  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558

  08/04/2558
  ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล

  12/03/2558
  การจ่ายเงินปันผล/กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย

  19/03/2558
  การเผยแพร่หนังสือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 บนเว็ปไซต์บริษัท

 • 09/12/2557
  ขอแจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2558

  28/11/2557
  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคลเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทร

  31/10/2557
  แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท

  08/05/2557
  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557

  25/04/2557
  >แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

  14/03/2557
  ประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น