ส่วนบริการผู้ถือหุ้นการโอนหุ้น

กรณีมีการเปลี่ยนชื่อของผู้ถือหุ้นเมื่อมีการโอนหุ้นและผู้รับโอนต้องการเปลี่ยนชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการดังนี้

 อ่านรายละเอียดใบหุ้นสูญหายหรือชำรุด

กรณีผู้ถือหุ้นทำใบหุ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการ ดังนี้

 อ่านรายละเอียดการแก้ไขข้อมูลทะเบียน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหุ้นอาทิชื่อและนามสกุล ที่อยู่ การรวมทะเบียนหุ้นให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการดังนี้

 อ่านรายละเอียดเงินปันผล

หลังจากธนาคารประกาศวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลแล้วธนาคารจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วัน Record date

 อ่านรายละเอียดเวลาดำเนินการ

หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม หรือต้องการให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆหรือต้องการให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆ

 อ่านรายละเอียดติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ 02-009-9999

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

สอบถามข้อมูลทั่วไป และข้อมูลอื่นๆ 
ติดต่อ :SET Contact Center:
www.set.or.th/contactcenter

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์