ลักษณะประเภทธุรกิจ

         บริการให้เช่าคลังสินค้า
            ลักษณะโกดังเก็บสินค้ากระสอบและสินค้าเทกอง(ไซโล)

 

        

                                       ในปีการผลิต2556/2557มีปริมาณอ้อยเข้าหีบทั่วประเทศจำนวน 103.600  ล้านตันเพิ่มขึ้นจากฤดูการผลิตปี 2555/2556
            
             จำนวน3.597 ล้านตัน   โดยมีปริมาณผลผลิตน้ำตาลชนิดต่างๆรวม 10.59 ล้านตันแบ่งเป็นน้ำตาลทรายขาวจำนวน 1.979 ล้านตัน
                         น้ำตาลทรายดิบ จำนวน 3.617 ล้านตัน นอกจากนี้ยังมีผลพลอยได้จากการผลิตได้แก่ กากน้ำตาลจำนวน 4.293 ล้านตันโดยบริษัท
                         ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการให้บริการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือเดินสมุทร  ให้เช่าท่าเทียบเรือให้เช่าโรงพักสินค้า
                         บริการบรรจุกระสอบสินค้า    เพื่อรอการขนส่งไปยังต่างประเทศหรือขนส่งออกไป  เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและมีสิ่งอำนวยความ
                         สะดวกในการให้บริการดังนี้


โกดังหลังที่

พื้นที่ใช้สอย

โกดังหลังที่

พื้นที่ใช้สอย

โกดังหลังที่

พื้นที่ใช้สอย

คลังสินค้า  1
1,650 ตร.ม.
คลังสินค้า 20
1,688 ตร.ม.
คลังสินค้า 35
2,250 ตร.ม.
คลังสินค้า  2
1,650 ตร.ม.
คลังสินค้า 21
1,575 ตร.ม.
คลังสินค้า 36
2,250 ตร.ม.
คลังสินค้า  3
825 ตร.ม.
คลังสินค้า 22
1,575 ตร.ม.
คลังสินค้า 37
1,940 ตร.ม.
คลังสินค้า  4
1,650 ตร.ม.
คลังสินค้า 23
2,250 ตร.ม.
คลังสินค้า 38
2,000 ตร.ม.
คลังสินค้า  5
1,650 ตร.ม..
คลังสินค้า 24
2,250 ตร.ม.
คลังสินค้า 39
4,000 ตร.ม.
คลังสินค้า  6
1,650 ตร.ม.
คลังสินค้า 25
1,513 ตร.ม.
คลังสินค้า 40
2,800 ตร.ม.
คลังสินค้า  7
1,650 ตร.ม.
คลังสินค้า 26
1,513 ตร.ม.
คลังสินค้า 41
1,260 ตร.ม.
คลังสินค้า  8
1,650 ตร.ม.
คลังสินค้า 27
1,800 ตร.ม.
คลังสินค้า 42
2,660 ตร.ม.
คลังสินค้า  9
1,650 ตร.ม.
คลังสินค้า 28
1,800 ตร.ม.
คลังสินค้า 43
2,613 ตร.ม.
คลังสินค้า 14
4,500 ตร.ม.
คลังสินค้า 29
1,800 ตร.ม.
คลังสินค้า 44
7,713 ตร.ม.
คลังสินค้า 15
2,194 ตร.ม.
คลังสินค้า 30
2,800 ตร.ม.
คลังสินค้า 45
6,773 ตร.ม.
คลังสินค้า 16
2,082 ตร.ม.
คลังสินค้า 31
1,500 ตร.ม.
ไซโล 01
6,000 ตร.ม.
คลังสินค้า 17
1,969 ตร.ม.
คลังสินค้า 32
1,500 ตร.ม.
ไซโล 02
2,880 ตร.ม.
คลังสินค้า 18
1,857 ตร.ม.
คลังสินค้า 33
1,312 ตร.ม.
ไซโล 03
4,560 ตร.ม.
คลังสินค้า 19
1,688 ตร.ม.
คลังสินค้า 34
1,188 ตร.ม.
ไซโล 04
8,767.50 ตร.ม.
รวม
112,845.50 ตร.ม

            ตัวอย่างคลังสินค้า

                          
            1. โกดังหลังที่ 1 - 7 (7 หลัง) ให้บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด(บริษัทย่อย) เช่าดำเนินธุรกิจตู้คอนเทนเนอร
            
2. โกดังหลังที่ 10 - 13 (4 หลัง) ให้บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (บริษัทย่อย) เช่าดำเนินธุรกิจโรงงานแป้งสาลี
            3. โกดังหลังที่ 14 ให้บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ( บริษัทย่อย ) เช่าติดตั้งเครื่องจักรเพื่อดำเนินธุรกิจโรงงานผลิต
                 กระสอบพลาสติกบรรจุภัณฑ์
            4. โกดังหลังที่ 17-22 (6 หลัง) ให้บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (บริษัทย่อย) เช่าเพื่อดำเนินธุรกิจโรงงานกลั่นน้ำมัน
                 ปาล์ม และอาคารบรรจุ


Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited