ลักษณะประเภท
ธุรกิจ

          
         
บริการขนถ่ายสินค้าลงเรือ


            1. สินค้าส่งออก แบ่งออกเป็น
 
           ก. สินค้าที่บรรจุกระสอบ
            ส่วนใหญ่จะขนส่งมายังท่าเรือ โดยรถบรรทุกคนงานจะขนลงจากรถบรรทุกเพื่อเรียงเก็บในโรงพักสินค้า เมื่อเรือเดินสมุทรเทียบท่าคน
            งานจะขนสินค้าขึ้นรถบรรทุกพร้อมติดสลิงไว้เมื่อรถบรรทุกมาถึงจะใช้กว้านเรือยกสินค้าลงเรือจากนั้นจะจัดเรียงภายในระวางเรือ


           ข. สินค้าที่ไม่ได้บรรจุกระสอบ
            น้ำตาลดิบจะขนส่งมาเก็บที่คลังสินค้าด้วยรถบรรทุกหลังจากผ่านการตรวจสอบน้ำหนักแล้ว จะไปยังสถานีรับน้ำตาลเครื่องยกรถจะยก
            รถบรรทุกเพื่อเทน้ำตาลลงฮอปเปอร์ผ่านระบบเครื่องชั่งแล้ว จึงลำเลียงเข้าเก็บโดยใช้ระบบสายพานลำเลียงเข้าเก็บโดยใช้ระบบสาย
            พานลำเลียงเมื่อเรือเดินสมุทรมารับสินค้าผู้ควบคุมระบบลำเลียงจะจ่ายน้ำตาลจากคลังสินค้าผ่านไปเครื่องชั่งน้ำหนัก(Hopper Scale)
            ด้วยระบบสายพานลำเลียงความเร็วประมาณ 500ตัน/ชั่วโมงเมื่อบันทึกน้ำหนักแล้วสินค้าจะถูกลำเลียงต่อไปยังหัวพ่นน้ำตาล  ซึ่งควบ
            คุมด้วยระบบคลื่นวิทยุเพื่อจ่ายน้ำตาลลงในระวางเรือในกระบวนการขนถ่ายน้ำตาลทรายดิบบริษัทฯทำการเก็บตัวอย่างแล้วผู้ตรวจสอบ
            สินค้าภายนอกจะนำตัวอย่างไปวิเคราะห์คุณภาพสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก

 

           ค. สินค้าที่เป็นของเหลว
            กากน้ำตาลจะถูกขนส่งมายังถังเก็บด้วยรถบรรทุกแบบเดียวกับรถบรรทุกน้ำมันเมื่อผ่านการตรวจสอบน้ำหนักแล้วเจ้าหน้าที่จะเปิดวาล์ว
            ที่ท้ายรถเพื่อเทกากน้ำตาลลงบ่อพัก    ในระหว่างดูดกากน้ำตาลเข้าเก็บในถังโดยใช้เครื่องสูบลำเลียงไปตามท่อในระหว่างนั้นจะมีเจ้า
            หน้าที่มาทำการเก็บตัวอย่างสินค้า  เพื่อนำไปวิเคราะห์จัดทำรายงานผลวิเคราะห์ โดยแยกรายงานเก็บไว้ที่บริษัทและส่งให้กับเจ้าของ
            สินค้าไว้    เพื่อเป็นหลักฐานการเก็บตัวอย่างนี้จะทำอีกครั้งหนึ่ง  เมื่อมีการลำเลียงส่งมอบลงเรือ โดยบริษัทที่รับทำการวิเคราะห์  โดย
            เฉพาะจะออกใบรับรองคุณภาพสินค้าให้แก่ผู้ซื้อด้วยเมื่อเรือเดินสมุทรมารับสินค้าเจ้าหน้าที่จะทำการต่อท่อลำเลียงที่ทำหน้าที่เข้ากับ
            ท่อลำเลียงของเรือ เครื่องสูบจะดูดกากน้ำตาลจากถังเก็บลำเลียงผ่านท่อถ่ายลงถังเก็บสินค้าในเรือ โดยต่อท่อจากวาล์วที่หน้าท่าเข้า
            กับวาล์วบนเรือ            2. สินค้านำเข้า แบ่งออกเป็น
 
            ก. สินค้าที่บรรจุกระสอบ   ปั้นจั่นเรือจะยกสินค้าจากระวางเรือลงมาบนรถบรรทุกและนำเข้าเก็บยังโรงพักสินค้าโดยใช้คนจัดเรียงกอง
            ข. สินค้าที่มิได้บรรจุกระสอบ    เช่นปุ๋ยเคมี   ปั้นจั่นเรือจะใช้เครื่องตักชนิดก้ามปูตักสินค้าในระวางเรือ    มาใส่ในฮอปเปอร์ที่ตั้งอยู่บน
            หน้าท่าเพื่อทำการบรรจุกระสอบ     เมื่อตรวจสอบน้ำหนักแล้วจึงขนขึ้นรถบรรทุกเข้าเก็บยังโรงพักสินค้าหรือนำส่งลูกค้าทันที โดยไม่
            ่เข้าพักเก็บในคลัง   ในกรณีที่ยังไม่ต้องการบรรจุกระสอบก็จะใช้รถบรรทุกรับจากท่อจ่ายของฮอปเปอร์ขนไปเทกองยังคลังเก็บเพื่อทำ
            การบรรจุกระสอบภายหลัง


            3. สินค้าอื่นๆ ได้แก่
 
            ถ่านโค้ก       การขนส่งใช้โดยใส่ตาข่ายที่รองก้นด้วยกระสอบแล้วใช้กว้านลวดสลิงยกจากเรือใส่รถบรรทุก 6 ล้อ นำมาเก็บไว้ในคลัง
            ไม้แปรรูป      ขนจากเรือโดยใช้ลวดสลิงผูกมัดแล้วใช้กว้านยกสลิงใส่รถบรรทุก 6 ล้อ มาเก็บไว้ในโรงพักสินค้าหรือลานพักสินค้า
            ไม้ซุงขน       ส่งจากท่าเรือโดยใช้กว้านยกผ่านออกจากพื้นที่ของบริษัทฯ โดยไม่มีการพักสินค้า


 ขนถ่ายสินค้า ทั้งประเภท BAG และ BULK


Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited