Language :

     

 


            เกี่ยวกับ
เรา

                 
                 จรรณยาบรรณธุรกิจ

                                    บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย(1) ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมี
                 คุณธรรม จรรยบรรณฉบับนี้ได้ทำการปรับปรุง ครั้งที่ 1 โดยมีการจัดแบ่งหมวดหมู่และปรับปรุงเนื้อหาให้ชัดเจน ตลอดจนครอบคลุมหลักเกณฑ์และ
                 นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง มีแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียที่กว้างขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยพนักงานทุก
                 ท่านที่ได้ปฎิบัติตามจรรยาบรรณ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

                 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

                 จรรณยาบรรณนักลงทุน

                                    เพื่อเป็นแนวทางหรือกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่สำนักงานคณะ-
                 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ประกอบไป
                 ด้วยหลักการพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่

         1. ต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา

         2. ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น

         3. ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

         4. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพบนพื้นฐานของหลักการของความเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบัติ

        (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

                 จรรณยาบรรณพนักงาน

                                    บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ทีเอส คลังสินค้า จำกัด  บริษัท ทีเอส อุต-
                 สาหกรรม น้ำมัน จำกัด บริษัท ทีเอสจี แอสเซ็ท จำกัด และบริษัท ทีเอส ขนส่งและโลจีสติกส์ จำกัด
                                    บริษัทฯ และบริษัทย่อย กำหนดจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อต้องการให้พนักงานทุกระดับได้ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่
                 ชัดเจนและคลอบคลุมมากขึ้น ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
โปร่งใส มีคุณธรรม และจริยธรรม และมุ่งให้การดำเนินงานธุรกิจของ
                 บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน

         หลักปฎิบัติต่อองค์กร

         1.
  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีมานะอดทนและมีความขยันหมั่นเพียร พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้อยู่เสมอ

         2. ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบคําสั่ง และประกาศ ที่บริษัทกําหนด

         3. มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัทและผู้บังคับบัญชา ตลอดจนมีความเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา

         4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามที่พึงมีในตําแหน่งหน้าที่การงานด้วยความเอาใจใส่และมีความ
             รับผิดชอบ

         5. พนักงานต้องแข่งขันกับบุคคลอื่น หรือองค์กรอื่น ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่ทางการกําหนดไว้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งไม่ตําหนิติเตียน
             หรือกล่าวหาในทางร้ายแก่บุคคลอื่น

         6. พนักงานต้องไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับกลุ่มบริษัท

         7. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากตําแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท

         8. ใช้เวลาและทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนทั้งทางตรงและทางอ้อม

         9. วางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก

       10. ให้ความสนใจในกฎข้อปฏิบัติทางจรรยาบรรณที่ทางบริษัทกําหนด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดรวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทําที่ขัดต่อผลประโยชน์
             ของบริษัท


        (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

        นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต

                                บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ตลอดจนปฎิบัติตน
        ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต
        (Whistleblower Policy) ฉบับนี้ขึ้นมาใช้ปฏิบัติ เพื่อเป็นการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทที่แจ้ง
        
        ข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด หรือทุจริตต่อบริษัทฯ


       (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

        นโยบายการบริหารความเสี่ยง

                                ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่มีความผันผวน สลับซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความจำเป็นที่ต้องนำระบบ
       การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในองค์กรเพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการกำหนดทิศทางการวางกลยุทธ์ การสร้างศักยภาพ การเพิ่มโอกาส
       ทางธุรกิจ รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง   อันจะเป็นการสนับสนุนให้บริษัท สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในภาพรวมมีการกำกับ
       ดูแลที่ดี และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติ
       งานและให้พนักงานทุกคนในทุกระดับชั้นตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงร่วมกัน

       (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)


Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited