2
Language :

     

 


      นักลงทุน
สัมพันธ์

 การประชุมผู้ถือหุ้น       

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564
ภาษาไทย
1.
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564
2.
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564
3.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  ครั้งที่ 1/2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563
ภาษาไทย
1.
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563
2.
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563
3.
หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2563   

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562
ภาษาไทย
1.
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562
2.
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562
3.
หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2562   

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561
ภาษาไทย
1.
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561
2.
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561
3.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
4.
หนังสือมอบฉันทะแบบ
5.
หนังสือมอบฉันทะแบบ
6.
หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2561   

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560
ภาษาไทย
1.
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560
2.
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560
3.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
4.
หนังสือมอบฉันทะแบบ
5.
หนังสือมอบฉันทะแบบ
6.
หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2560   

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
ภาษาไทย
1.
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
2.
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
3.
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 และเอกสารประกอบ
4.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
5.
หนังสือมอบฉันทะแบบ
6.
หนังสือมอบฉันทะแบบ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559
ภาษาไทย
1.
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559
2.
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 และเอกสารประกอบ
3.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
4.
หนังสือมอบฉันทะแบบ
5.
หนังสือมอบฉันทะแบบ
6.
หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2559     

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
ภาษาไทย
1.
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
2.
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 และเอกสารประกอบ
3.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
4.
หนังสือมอบฉันทะแบบ
5.
หนังสือมอบฉันทะแบบ


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558
ภาษาไทย
1.
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558
2.
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 และเอกสารประกอบ
3.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
4.
หนังสือมอบฉันทะแบบ
5.
หนังสือมอบฉันทะแบบ
6.
หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2558     


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557
ภาษาไทย
1.
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557
2.
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 และเอกสารประกอบ
3.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
4.
หนังสือมอบฉันทะแบบ
5.
หนังสือมอบฉันทะแบบ
6.
หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2557  


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556
ภาษาไทย
1.
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556
2.
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556 และเอกสารประกอบ
3.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
4.
หนังสือมอบฉันทะแบบ
5.
หนังสือมอบฉันทะแบบ
6.
หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2556     Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited