ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 24/03/2564 

ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
24/03/2021
 
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
530
 
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
25.77%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
24/03/2021
 
ประเภท:
XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
690
 
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
52.07%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้น
สัดส่วน
1.
บมจ. น้ำตาลขอนแก่น จำกัด
91,301,062
23.82
2. นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
63,818,515
16.65
3. บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
38,199,755
9.97
4. นาง เยาวนุช เดชวิทักษ์
30,999,893
8.09
5. น.ส. เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์
27,206,675 
7.10
6. นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์
19,913,866
5.20
7. บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
18,169,747
4.74
8. บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
16,027,170
4.18
9. นาง บุญพร้อม ชินพิลาศ
5,402,978
1.41
10. น.ส. กุลกมล ว่องวัฒนะสิน
3,960,000
1.03
รวมหุ้นผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
314,999,661
82.18
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
68,327,520
17.82
รวมทั้งสิ้น
383,327,181
100.00