ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

บมจ.ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 24/03/2564 

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย :  530 การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย :  25.77%
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่: 31/12/2022 ประเภท:  XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด: 690 %การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น: 52.07%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้น
สัดส่วน
1.
บมจ. น้ำตาลขอนแก่น จำกัด
91,301,062
23.82
2. นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
63,818,515
16.65
3. บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
38,199,755
9.97
4. นาง เยาวนุช เดชวิทักษ์
31,299,893
8.17
5. น.ส. เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์
27,206,675 
7.10
6. นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์
22,030,466
5.75
7. บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
18,169,747
4.74
8. บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
16,027,170
4.18
9. นาง บุญพร้อม ชินพิลาศ
5,402,978
1.41
10. น.ส. กุลกมล ว่องวัฒนะสิน
3,960,000
1.03
รวมหุ้นผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
317,416,261
82.81
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
65,910,920
17.19
รวมทั้งสิ้น
383,327,181
100.00

 

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานทางการเงิน

ติดต่อนักลงทุน