Taking too long? Close loading screen.
TSTEGROUPLOGO
TSTE GROUP
TSTE GROUP
TSTE GROUP

นโยบาย จ่ายเงินปันผล

นโยบาย จ่ายเงินปันผล

นโยบาย จ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณาเช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นต้น

เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆกันโดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

หมายเหตุ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลประกอบการประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 76,665,436.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.42 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 49.42 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 ของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว

Scroll to Top