นโยบายการจ่ายเงินปันผล


ปีที่
จ่าย
กำไร
สุทธิ
กำไร
ต่อหุ้น
อัตราการ
จ่ายปันผล
อัตราการจ่ายปันผล
ต่อกำไรสุทธิ %
2558
117,781,424
0.41
0.50
61.63
2559
89,846,039
0.26
0.16
52.07
2560
71,677,046
0.20
0.06
32.09
2561
96,855,259
0.25
0.07
27.70
2562
47,527,197
0.12
0.12
96.79
2563
148,400,306
0.39
0.20
51.66


บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณาเช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นต้น

เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆกันโดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

หมายเหตที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลประกอบการประจำปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 76,665,436.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.66 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 46.34 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 ของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว