Language :

     

 


            เกี่ยวกับ
เรา

                
                 ประวัติบริษัท

                                    บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 โดยกลุ่มนักอุตสาหกรรมน้ำตาลประกอบด้วยโรงงานน้ำตาล
                 จำนวน 9 โรงงาน เป็นผู้เริ่มก่อตั้งโดยใช้ชื่อว่าบริษัท เดอะไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล คอปอเรชั่น จำกัด  มีเป้าหมายเพื่อใช้คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ
                 บนพื้นที่ประมาณ 93 ไร่ และต่อมาซื้อที่ดินเพิ่มเติมและสามารถขยายพื้นที่ถึงปัจจุบันออกไปเป็น 154 ไร่ 3 งาน 50 ตร.วา เพื่อใช้เป็นที่เก็บพักรอ
                 สินค้าน้ำตาล เพื่อเตรียมขนถ่ายขึ้นเรือเดินสมุทรและวางแผนให้คลังสินค้าติดแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งน  ี้เป็นศูนย์กลางของโรงงานน้ำตาลของกลุ่ม
                 สมาชิก ซึ่งประกอบด้วย

               

                                    โกดังเก็บสินค้าจำนวน 32 หลัง ท่าเทียบเรือจำนวน 3 ท่า ต่อมาในปี 2520 ได้ก่อตั้งบริษัท ไทยชูการ์คลังสินค้า จำกัด และ บริษัท
                 ไทยชูการ์ขนส่ง จำกัด ปี 2521 ก่อตั้งบริษัท ไทยชูการ์ ไซโลแวร์เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด     และเมื่อมีลูกค้าโรงงานนอกกลุ่มสมาชิกเพิ่มมากขึ้น
                 ในปี 2526 จึงได้ก่อตั้ง บริษัท ชูการ์ไซโลคลังสินค้า จำกัด และปี 2530 ก่อตั้ง บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด  จึงก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจคลัง
                 สินค้า   โดยสร้างคลังเก็บน้ำตาลทรายดิบเทกอง   เพื่อรองรับธุรกิจขนถ่ายน้ำตาลเป็นหลัก บริษัท เดอะ ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล คอปอเรชั่น จำกัด
                 ได้รับอนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2533 และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
                 ในปี 2537 ใช้ชื่อใหม่ว่า
“ บริษัท ไทยชูการ์  เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) ”ทะเบียนเลขที่ 0107537001692   มาจนถึงปัจจุบัน

                                     ในปี 2530  บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ( บริษัทย่อย ) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น
                 หุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท  เรียกชำระแล้วหุ้นละ 25.- บาท เป็นเงิน 12,500,000 บาท บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล
                 จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 62.60 ของทุนจดทะเบียนดำเนินธุรกิจคลังสินค้า โดยรับฝากสินค้าประเภทน้ำตาลทรายดิบแบบเทกองและน้ำตาล
                 ทรายขาวชนิดบรรจุกระสอบ  เพื่อรอการขนถ่ายขึ้นเรือเดินสมุทร   ซึ่ง บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด ( มหาชน ) ถือหุ้นร้อยละ  62.60  และมี
                 กรรมการถือหุ้นร้อยละ 22.15   เนื่องจากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้าไซโล   และห้องเย็นกองส่งเสริมและพัฒนา
                 ระบบตลาด กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ที่กำหนดให้กรรมการบริษัทต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของทุนจดทะเบียน                                    ในปี 2544 บริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่  บริษัท ไทยชูการ์คลังสินค้า จำกัด บริษัท ไทยชูการ์ ไซโลแวร์เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  และ
                 บริษัท ชูการ์  ไซโลคลังสินค้า จำกัด  ได้คืนใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้าให้แก่สำนักพัฒนาธุรกิจคลังสินค้าและห้องเย็นกระทรวงพาณิชย์
                 เหลือเพียงบริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด   ที่ดำเนินธุรกิจคลังสินค้าเพียงแห่งเดียว  ทั้งนี้เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงานด้านเอกสารลงและบริษัท
                 ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเพื่อดำดำเนินธุรกิจต่างๆที่มีความหลากหลายขึ้นดังนี้


                                    ในปี 2548 บริษัท ไทยชูการ์ ไซโล แวร์เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท  มีทุนจดทะเบียน 50 ล้าน
                 บาท เรียกชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าจดทะเบียนประกอบธุรกิจให้เช่าห้องพักอาศัยโดยมี บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)  ถือหุ้นอยู่ร้อยละ
                 79.78  ปัจจุบันดำเนินธุรกิจให้เช่าห้องพักอาศัยโดยมีอาคารที่พักอาศัยขนาดความสูง 9 ชั้น  มีห้องพักจำนวน 262 ห้อง ตั้งอยู่ซอยเอราวัณสิ่งทอ
                 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในปี 2558  มีผู้เช่าอยู่ร้อยละ  94.07 ของห้องพักทั้งหมดและในปี 2552 ได้ก่อสร้าง
                 อาคารให้เช่าพักอาศัยเพิ่มอีก 1 หลัง มีห้องพักประมาณ 45 ห้อง ตั้งอยู่บนที่ดินของบริษัทในซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย  อ. พระประแดง
                 จ.สมุทรปราการ เริ่มดำเนินการให้เข้่าห้องพักอาศัยได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2552 ในปี 2558  มีผู้เช่าอยู่ร้อยละ 97.22 ของห้องพักทั้งหมด


                                    ในปี 2549 บริษัท ไทยชูการ์คลังสินค้า จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาทเพื่อดำเนินธุรกิจโรงงานผลิต
                 แป้งสาลีและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2550 และจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจำนวน 200
              
   ล้านบาทเป็น  400  ล้านบาท  โดยมีบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด ( มหาชน ) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ  98.82  ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์  2553  จด
                 ทะเบียนลดทุนลงเหลือ 200 ล้านบาท เพื่อดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมีบริษัท ไทยชูการ์เทอร์มิเนิ้ล จำกัด
                 (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 98.82 ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2553 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด  โดยใช้ชื่อว่า “ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด
                 (มหาชน)” (TMILL) และเปลี่ยนมูลค่าหุ้นจากเดิมหุ้นละ 100 บาท(หนึ่งร้อยบาท) เป็นหุ้นละ 1 บาท(หนึ่งบาท)ต่อมาในปี 2555 เพิ่มทุนจดทะเบียน
                 อีกจำนวน 85  ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 200 ล้านบาท เป็นทุนจด่จำนวน 285 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 85 ล้านหุ้น
                 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ให้แก่นักลงทุนทั่วไปในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และได้รับการ
                 อนุมัติเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยมีบริษัทไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด ( มหาชน ) ถือหุ้น
                 ในปัจจุบันร้อยละ 69.35

                                    ในปี 2550 บริษัท ไทยชูการ์ขนส่ง จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด (บริษัทย่อย) และจดทะเบียนเพิ่ม
                 ทุนจากเดิมจำนวน 5 ล้านบาทเป็น 50 ล้านบาทโดยมีบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 77.44 ประกอบธุรกิจรับขนส่ง
                 สินค้าแป้งสาลี  โดยมีลูกค้าบริษัทในเครือใช้บริการได้แก่   บริษัท ที เอส ฟลาว์มิลล์ จำกัด   ต่อมาในปี 2551  บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์
                 จำกัด ได้เช่าคลังสินค้าจาก บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)เพื่อปรับปรุงและติดตั้งเครื่องจักรเป็นโรงงานผลิตกระสอบพลาสติกบรรจุ
                 ภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้แก่โรงงานน้ำตาล โรงงานแป้งสาลีและจำหน่ายใ้แก่ลูกค้าภายนอกที่ใช้บรรจุพืชผลทางการเกษตร ปุ๋ยและอื่นๆโดยเริ่มดำเนิน
                 การผลิตและจำหน่ายในเดือนตุลาคม 2551 ในปี 2552 เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 30 ล้านบาทเพื่อติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมเป็นทุนจดทะเบียน
                 ในปัจจุบันจำนวน 80 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 85.90

                                    ในปี 2552 บริษัท ชูการ์ไซโลคลังสินค้า จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อ บริษัทเป็น บริษัท ที  เอส  อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
                 (บริษัทย่อย)  และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 170 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 200 ล้านบาท  โดยบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล
                 จำกัด ( มหาชน ) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 94.31 เพื่อดำเนินธุรกิจโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มเพื่อบริโภค ต่อมาในปี 2555 จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น  600 ล้าน
                 บาท ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 97.48

                                    ในปี 2555 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)(บริษัทย่อย)ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
                 หลักทรัพย์ ( ก.ล.ต. )  ให้ทำการซื้อขายหุ้นสามัญ  ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 85 ล้านหุ้นจำหน่ายให้แก่
                 ประชาชนทั่วไปทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยลดลงจากร้อยละ 98.82เหลือร้อยละ69.34หรือคิดเป็นอัตราลดลง(Dilution Effect
)
                 เท่ากับร้อยละ 29.82

               
               ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
               ข้อมูลทั่วไป     

    ชื่อ 
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) Thai Sugar Terminal Public Company Limited
    เลขทะเบียนบริษัท
TSTE (ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
    ประเภทธุรกิจ
บริการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือเดินสมุทร ให้เช่าโกดังเก็บสินค้าและบริการท่าเทียบเรือ
    เว็บไซต
    ปีที่ก่อตั้ง 
2519
    วันแรกที่ซื้อขายหุ้น   
13 กรกฎาคม 2533
    ที่ตั้งสำนักงานและคลังสินค้า
90 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

            ข้อมูลสำคัญอื่น

    ทุนจดทะเบียน
191,663,805 บาท
    ทุนชำระแล้ว 
191,663,590.50 บาท
    ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
383,327,181 หุ้น
    มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นสามัญ หุ้นละ 0.5 บาท
    หุ้นบุริมสิทธิ  
- 0 -  หุ้น
    รอบระยะเวลาบัญชี 
   

 


Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited