Taking too long? Close loading screen.
TSTEGROUPLOGO
TSTE GROUP
TSTE GROUP
TSTE GROUP

โครงสร้าง กลุ่มบริษัท

โครงสร้าง กลุ่มบริษัท

โครงสร้าง กลุ่มบริษัท

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

โครงสร้างองค์กร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

โครงสร้างฝ่ายจัดการ
management_team01
ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
management_team03
ธนากร เจริญวงศา
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TSTE
management_team04
ประชา ช้างศิลา
กรรมการผู้จัดการ TSO
management_team05
อมรรัตน์ หัตถกรรม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน TSTE
management13
นายฐนกร บุรินทรชาติ
กรรมการผู้จัดการ NBF
management_team06
ณัฐวรรธน์ อัศวธนิกกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่, เลขานุการบริษัท TSTE และรองกรรมการผู้จัดการ TSG
management_team07
รวมฤทธิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี
กรรมการผู้จัดการ TSTL และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Thai Ento
management_team08
คมสันต์ ยอดสง่า
กรรมการผู้จัดการ TSW
management_team11
ประเสริฐ เพื่อนรักษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสำนักงาน TSTE และกรรมการผู้จัดการ TSG
management_team10
ชัยรัตน์ แซ่ตัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง TSTE
management_team09
วิระชัย ปาโท
กรรมการผู้จัดการ TSP

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิด

ของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของบริษัท และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์และแผนการธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท
3. แสวงโอกาสทางธุรกิจการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
4. บริหารงานบริษัทตามนโยบายและเป้าหมายและแผนการดำเนินงานเป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษัทรวมถึงแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. มอบอำนาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติหรือระเบียบข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและสัญญาต่างๆซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทรวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำ สัญญาดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
8. มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุงระเบียบคำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทเช่นการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอนและวินัยพนักงาน และลูกจ้าง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิด

ของ กรรมการผู้จัดการใหญ่

1. ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารงานตามภารกิจ และเป้าประสงค์ของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
3. ปฏิบัติตามนโยบาย มติ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่กำหนดไว้
4. มีอำนาจบังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ้าง ให้อยู่ในกฎระเบียบ ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มศักยภาพของพนักงาน รวมถึงการดำเนินงานอื่นๆ ในทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อบริษัท
5. ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชนผู้ถือหุ้นลูกค้าและพนักงาน มุ่งเน้นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
6. ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างเต็มกำลังด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติและรักษาวินัยรวมทั้งจรรยาบรรณโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เห็นสมควร ไม่รวมถึงอำนาจ หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเองหรือบุคคลเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณา และอนุมัติตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

Scroll to Top