Language :

     

 


      การกำกับกิจการที่ดี


                 กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

                                    คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตั้งขึนโดยการตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติ
                งานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

                                   วัตถุประสงค์

                                   คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทบทวนข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน
                 มากยิ่งขึ้น การกำหนดหน้าทีความรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการ
                 ชุดย่อย ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือทีประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้คณะ
                 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรมเหมาะสม และโปร่งใสเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อ
                 สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย


                 คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

                                   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คน และ 1 ใน
3 ของจำนวนกรรมการ
                 สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการดังกล่าวต้องเป็นกรรมการอิสระ
   
                                   คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและมีคุณสมบัติตาม
                 กฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

                 วาระการดำรงตำแหน่ง

                                   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการปฎิบัติงานอยู่ในตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้เมื่อครบกำหนด
                 ออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้โดยขึนอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท นอกจากการพ้นตำแหน่งตาม
                 วาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

                 1.  ตาย
                 2.  ลาออก
                 3.  ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
                 4.  คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
                 5.  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คนใดคนหนึ่งลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้การลาออกจะมีผลนับแต่
                      วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
                 6.  ในกรณีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งต้อง
                      อยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินการงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

                 7.  ในกรณีทีตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
                      บุคคลทีมีคุณสมบัติครบถ้วนขึนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทน เพื่อให้มีจำนวนกรรมการครบตามทีกำหนดโดยบุคคลที่เข้าเป็น
                      กรรมการแทน อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่

                 ขอบเขตหน้าที่

                 1.  ดูแลโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
                 2.  พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยความโปร่งใสเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดย
                      นำเสนอต่อกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

                 3.  พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลทีจะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความ
                      เป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

                 4.  พิจารณาสรรหากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
                      หลักที่บริษัทดำเนินการอยู่ ด้วยความโปร่งใสเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
                
 5.  จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้ผู้สืบทอดงานในกรณีที่กรรมการหรือ
                      ผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้นๆเกษียณอายุหรือไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
                      ทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

                 6.  พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ให้มีความเป็นธรรมและสมเหตุผล โดย
                      พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท รวมทั้งนำเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท
                      และกรรมการชุดย่อยต่อกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อทีประชุมผู้่ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
                
 7.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาความเหมาะในการกำหนด ค่าตอบแทนพิจารณาเสนอแนะในภาพรวมเกี่ยวกับ
                      การกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของพนักงานบริษัทตามการแนะนำเบืองต้นของกรรมการผู้จัดการใหญ่
                 8.  ทบทวน เปลียนแปลงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวการณ์ และนำเสนอขออนุมัติต่อคณะ
                      กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
                 9.  ปฎิบัติหน้าทีอื่น ๆ ตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย


              
               
                 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited