Language :

     

 


      การกำกับกิจการที่ดี


                 กฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

                                   คณะกรรมการตรวจสอบ  (Audit Committee) แต่งตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
                 คณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

                                   วัตถุประสงค์

                                   คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัท ในการปฎิบัติหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับ
                 ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริม
                 ให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี  และมีการสอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
                 และนำเสนอในรายงานประจำปีของบริษัท

                 1. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้

                  ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

                 1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

                 2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
                      และพิจารณาความเป็นอสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
                      ตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน


                 3.  สอบทานการบริหารความเสี่ยงการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้รวมถึงป้องกันมิให้เกิด
                      การทุจริตและคอร์รัปชั่น


                 4.  สอบทานและดำเนินการให้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการจัดให้มีระบบหรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขและ
                      การกำกับดูแลเรื่องการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ให้มีความเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณี ๆ ไป


                 5.  พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทและบริษัทย่อย

                 6.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
                      ของบริษัท


                 7.  พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของ
                      บุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
                      อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


                 8.  พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้                       เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

                 9.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงาน ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
                      ตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

                    (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

                      (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในบริษัท

                      (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
                           ธุรกิจของบริษัท

                      (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

                      (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

                      (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

                      (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

                      (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

                10.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

                11.  ในการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ
                       ต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
                       เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

                       (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

                       (2)
ารทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

                       (3)
การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                            กับธุรกิจของบริษัท

               
                 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited