Language :

     

 


      การกำกับกิจการที่ดี


                 นโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่น

                                   บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) (“TSTE”) ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
                 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามกฏหมายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
                 อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้

                                   บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมถึงเป็นอุปสรรคของการพัฒนา
                 ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้ประเทศของเราเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯจึงได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์
                 เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตลอดจนมาตรการต่อต้านการ
                 ทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงคู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรทุกคนของบริษัทยึดถือในการ
                 ปฏิบัติงานตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเจตนารมณ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

                                   บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร
                 และบุคลากรของบริษัท ที่จะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม จะเป็นรากฐานที่สำคัญใน
                 การดำเนินธุรกิจและประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป

                 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

                 รายชื่อคณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

                 รายชื่อหน่วยงานตรวจติดตาม

                 คู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

                 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

                                   นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงานจะเกิดขึ้น ต้องได้รับความร่วมมือ
                 ร่วมใจตามหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร
นับตั้งแต่คณะผู้บริหารผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับและเพื่อให้การบริหารงาน
                 ความปลอดภัย มีการดำเนินงานไปด้วยความสะดวกราบรื่น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายไว้ดังต่อไปนี้
          

                 1. บริษัทฯจะส่งเสริมให้พนักงานทำงานด้วยความปลอดภัยโดยความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกของพนักงานทุกคนใน
                     การปฏิบัติงาน

                 2. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทฯ ดังนั้นความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน
                     จึงถือเป็น นโยบายสำคัญของบริษัทฯ


                 3. บริษัทฯจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
                     ในการทำงาน โดยจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ ความปลอดภัย ให้เพียงพอกับสภาพงาน จูงใจให้พนักงานได้ตระหนักถึงอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นใน
                     ขณะทำงาน ตลอดจนแนะนำชี้แจงให้ทราบถึงสาเหตุ และวิธีป้องกัน


                 4. บริษัทฯจะยกระดับและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในบริษัทฯสถานที่ทำงานความสะอาดโดยรอบบริเวณบริษัทฯอยู่เสมอเพื่อให้มีความปลอดภัยมี
                     สภาพแวดล้อมที่ดีถูกสุขลักษณะ อันนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตการทำงานและสุขภาพที่ดี โดยทั่วกันของพนักงาน


                 5. บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์
                     การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น

                 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมCopyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited