ข้อมูลทางการเงิน


  • งบการเงิน ไตรมาส 1สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

  • งบการเงิน ไตรมาส 1สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

  • งบการเงิน ไตรมาส 2สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

  • งบการเงิน ไตรมาส 3สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

  • งบการเงิน ไตรมาส 4สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 4 (F45-3)

  • งบการเงิน ไตรมาส 1สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

  • งบการเงิน ไตรมาส 2สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

  • งบการเงิน ไตรมาส 3สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

  • งบการเงิน ไตรมาส 4สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 4 (F45-3)

  • งบการเงิน ไตรมาส 1สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

  • งบการเงิน ไตรมาส 2สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

  • งบการเงิน ไตรมาส 3สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

  • งบการเงิน ไตรมาส 4สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 4 (F45-3)

  • งบการเงิน ไตรมาส 1สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

  • งบการเงิน ไตรมาส 2สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

  • งบการเงิน ไตรมาส 3สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

  • งบการเงิน ไตรมาส 4สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 4 (F45-3)

  • งบการเงิน ไตรมาส 1สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

  • งบการเงิน ไตรมาส 2สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

  • งบการเงิน ไตรมาส 3สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

  • งบการเงิน ไตรมาส 4สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 4 (F45-3)

  • งบการเงิน ไตรมาส 1สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

  • งบการเงิน ไตรมาส 2สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

  • งบการเงิน ไตรมาส 3สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

  • งบการเงิน ไตรมาส 4สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 4 (F45-3)
 •  

  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ


  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566

  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565

  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565

  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564

  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

  • อธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561

  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561

  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561

  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560

  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560

  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560

  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชี  ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม่ำสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผล และรอบคอบรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ทั้งนี้งบการเงิน-เฉพาะกิจการและงบการเงินรวมดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสำระสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทำหน้าที่กำกับดูแลสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมรวมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแสดงสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงฐานะการเงินผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดถูกต้องในสำระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป