Language :

     

 


      นักลงทุน
สัมพันธ์
งบการเงินบริษัท
รายงานการเงิน ประจำปี 2564
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2564
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2564
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2564
งบการเงินประจำปี 2564

รายงานการเงิน ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2563
งบการเงินประจำปี 2563

รายงานการเงิน ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2562
งบการเงินประจำปี 2562

รายงานการเงิน ประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2561
งบการเงินประจำปี 2561

รายงานการเงิน ประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2560
งบการเงินประจำปี 2560

รายงานการเงิน ประจำปี 2559
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2559
งบการเงินประจำปี 2559

รายงานการเงิน ประจำปี 2558
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2558
งบการเงินประจำปี 2558

รายงานการเงิน ประจำปี 2557
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2557
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2557
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2557
งบการเงินประจำปี 2557

รายงานการเงิน ประจำปี 2556
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2556
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2556
งบการเงินไตรมาสที่   3/2556
งบการเงินประจำปี 2556
Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited