Taking too long? Close loading screen.
TSTEGROUPLOGO
TSTE GROUP
TSTE GROUP
TSTE GROUP

จรรยาบรรณ และข้อบังคับ

จรรยาบรรณ และข้อบังคับ

จรรยาบรรณ และข้อบังคับ

บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม จรรยบรรณฉบับนี้ได้ทำการปรับปรุง โดยมีการจัดแบ่งหมวดหมู่และปรับปรุงเนื้อหาให้ชัดเจน ตลอดจนครอบคลุมหลักเกณฑ์และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง มีแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่กว้างขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยพนักงานทุกท่านที่ได้ปฎิบัติตามจรรยาบรรณ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

การปฏิบัติความรับผิดชอบผู้ถือหุ้น
 • สร้างผลตอบแทนที่เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ และรายย่อย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 • ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวัง โดยยึดมั่นการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเท่าเทียมกันโดยใช้ช่องทางในการสื่อสารต่างๆที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
 • จัดทำรายงานสถานะขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริงแก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง
 • ให้สิทธิผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งที่จะนำพาบริษัทไปสู่ความเสร็จในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายที่จะให้มีการปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้

  • ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน โดยมีการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการเหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานและสภาวะเศรษฐกิจการว่าจ้าง
  • ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
  • จัดสถานที่ทำงานให้มีความสะดวกสบายเหมาะสมกับสภาพของงานที่ทำ พร้อมสร้างบรรยากาศในสถานที่ทำงานให้พนักงานรู้สึกอยากทำงานร่วมกับบริษัทอย่างเต็มที่
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการจึงให้ความสำคัญแก่ลูกค้าเป็นหลัก โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่

 • มุ่งมั่นในการพัฒนา และมีมาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
 • จัดระบบที่สามารถให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนข้อบกพร่อง และความไม่พอใจในการบริการ และเสนอข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อดำเนินการตอบสนองแก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ให้รีบแจ้งลูกค้าเพื่อทราบและร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาด้านการบริการต่อไป
 • เสนอข่าวสารบริการแก่ลูกค้าอย่างเที่ยงตรงถูกต้องเป็นธรรมและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงใดๆ
 • ให้ความสำคัญและไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์ใส่ตนเองและผู้เกี่ยวข้องไม่ว่ากรณีใดๆ
ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
 • ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับ คู่ค้าหรือเจ้าหนี้
 • ปฏิบัติตามข้อตกลงกับคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเที่ยงตรงและเคร่งครัดในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ได้ต้องรีบแจ้งคู่ค้าหรือเจ้าหนี้โดยเร็วเพื่อรวมกันพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหา
 • เสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่คู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนตามความเป็นจริง
ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง
 • ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานของพนักงานแต่ละคน
 • การให้รางวัลหรือลงโทษพนักงานต้องใช้ความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และต้องกระทำด้วยความสุจริต
 • ให้ความสำคัญแก่การฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อพัฒนาขีดความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกคน
 • ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ข้อบังคับต่างๆ และสวัสดิการของพนักงาน
 • รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อความปลอดภัยแก่สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน
 • ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง พัฒนา และปรับปรุงแก้ไขของบริษัทอย่างทั่วถึง
 • เผยแพร่ข้อปฏิบัติและจริยธรรมแก่พนักงานทุกคนเพื่อนำไปปฏิบัติในการทำงานของพนักงาน
 • ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ผิว การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด และหลีกเลี่ยง กระทำการใดๆ อันส่งผลต่อความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน
 • ไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไปหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์แก่องค์กรที่ตั้งอยู่บนหลักเหตุและผล
ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า
 • บริษัทฯ ยึดถือการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม และประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
 • บริษัทฯ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม รวมถึงไม่ใช้ข้อความอันเป็นเท็จที่จะทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
 • บริษัทฯ ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการแข่งขัน และดำเนินธุรกิจอย่างโปรงใส รวมถึงส่งเสริมการค้าเสรี
 • บริษัทฯ สนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นประโยชน์เพื่อผู้บริโภค มิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้าและบริการ การกำหนดราคาสินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม
ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท
 • ทรัพย์สินของบริษัทหมายถึง สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ยังรวมข้อมูลเอกสารสิทธิ์สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และความลับต่าง ๆ ของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พนักงาน ต้องไม่นำทรัพย์สินต่าง ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่น ยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจแล้วเท่านั้น มีหลักปฎิบัติ ดังนี้

  • พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบมิให้ทรัพย์สินของบริษัท สูญเสีย สูญหาย หรือเสื่อมค่าโดยเปล่าประโยชน์ทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัทควรนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของการดำเนินงานและคุ้มค่าทรัพย์สินสูงสุด
  • พนักงานไม่ควรกระทำการปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือตกแต่งทรัพย์ของบริษัทก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอำนาจแล้วเท่านั้น
  • ห้ามมิให้พนักงาน ปลอมแปลง แก้ไข และ / หรือตกแต่งเอกสารของบริษัทโดยมิชอบ
  • ในกรณีทรัพย์สินเป็นคอมพิวเตอร์ ห้ามมิให้พนักงานนำโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์หรือโปรแกรมผิดกฎหมายใดๆ มาลงในเครื่องของบริษัท
   • ผู้บริหาร และพนักงานควรใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูลและหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ไม่ควรดังนี้เว็บไซต์ผิดกฎหมายตลอดจนเว็บไซต์ที่ละเมิดจารีตประเพณีหรือศีลธรรมอันดีงาม
   • ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยรหัสประจำตัว(Password)ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทแก่ผู้อื่น เว้นแต่เป็นงานให้บริการในธุรกิจเฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น
การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม สังคมและส่วนรวม
 • บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยอาชีวอนามัย ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นธุรกิจของบริษัทเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมดังนี้

  • บริษัทจะปฎิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด
  • บริษัทจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานลูกค้า และบุคคลผู้มาติดต่องานอยู่เสมอ
  • ผู้บริหารและพนักงานจะต้องเอาใจใส่อย่างยิ่งต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะส่งเสริมถึงความปลอดภัย คุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
  • สนับสนุนกิจการใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
  • หลีกเลี่ยงการกระทำการใด ๆ ที่ส่งผลเสียหายแก่ประเทศชาติ บ้านเมือง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
  • ไม่ส่งเสริมหรือให้ความร่วมมือใด ๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อส่วนรวมและความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนมีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค โดยการใช้จริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ
  • สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติในองค์กรแก่พนักงานทุกระดับ
จรรยาบรรณและข้อบังคับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

จรรยาบรรณ

ธุรกิจ

ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณ

นักลงทุนสัมพันธื

ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณ

พนักงาน

ดาวน์โหลด
ข้อบังคับ

บริษัท

ดาวน์โหลด
Scroll to Top