ดาวน์โหลดเอกสาร


นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลที่ดี เนื่องจากตระหนักว่า การกำกับดูแลที่ดีสามารถเพิ่มขีดความสามารถ


นโยบายบริหารความเสี่ยง

ภายใต้การดําเนินธุรกิจที่มีความผันผวน สลับซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความจําเป็นที่ต้องนําระบบการบริหารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ


คู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

“คู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น


นโยบายแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต

บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี มีความโปร่งใส ซือสัตย์ และมีจริยธรรม


นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน