Taking too long? Close loading screen.
TSTEGROUPLOGO
TSTE GROUP
TSTE GROUP
TSTE GROUP

นโยบาย การกำกับกิจการ

นโยบาย การกำกับกิจการ

นโยบาย การกำกับกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลที่ดี เนื่องจากตระหนักว่า การกำกับดูแลที่ดีสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อันประกอบไปด้วยการบริหารงานบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2565 บริษัทได้ทบทวนและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงปี 2563 ตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG CODE 2017) โดยคณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการนำหลักการกำกับดูแลมาปฏิบัติ เพราะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีระบบการบริหารจัดการคำนึงถึงคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อันเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยส่วนรวม โดยคณะกรรมการจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่ระบุไว้ โดยจะปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์

บริษัทฯ ได้จัดทำทบทวนจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างครบถ้วน  สอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด ได้แก่
หมวดที่ 1 สิทธิและการปฏิบัติตนของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิและการปฏิบัติตนของผู้ถือหุ้น

1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีและหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ  ผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

บริษัท มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบันทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ   ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้โดยให้สิทธิในการซื้อขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ได้อย่างเป็นอิสระการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่นการเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและอื่นๆ  ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

  • ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์  โดยบางเรื่องแม้ว่าตามเงื่อนไขของกฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่าเรื่องใดมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องรับรู้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและข่าวบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า  โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์และโดยการส่งเอกสาร นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในเอกสารที่บริษัทได้จัดส่งไปกับหนังสือนัดประชุม
  • ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลด ( Download)  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบค. สำหรับ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.tstegroup.com ได้อีกด้วย บริษัท ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีและหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องบริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้โดยให้สิทธิในการซื้อขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ได้อย่างอิสระ การได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระารร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท  เช่น  การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและอื่นๆทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่นนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆข้างต้นแล้วบริษัทยังได้ดำเนินการ ในเรื่องต่างๆที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิผู้ถือหุ้น ดังนี้

 • ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์  โดยบางเรื่องแม้ว่าตามเงื่อนไขของกฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่าเรื่องใดมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องรับรู้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและข่าวบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า  โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์และโดยการส่งเอกสาร นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในเอกสารที่บริษัทได้จัดส่งไปกับหนังสือนัดประชุม
 • ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลด ( Download)  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบค. สำหรับ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.tstegroup.com ได้อีกด้วย
 • ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผู้ถือหุ้นต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กลั่นกรองเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุมบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ โดยบริษัทได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย อหุ้นอีกด้วย
 • ในวันที่ประชุมบริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระ โดยบริษัทได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อคำนวณหักออกจากผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ยกเว้นระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพื่อนำมาคำนวณผลการลง คะแนนเสียงในแต่ละวาระและเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
 • ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันประชุมบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงแต่ละบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งได้อย่างเป็นอิสระนอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการโดยแบ่งประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคณะจะได้รับเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการบริษัท ซึ่งหากมีการเสนอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • การนับคะแนนมีความชัดเจนโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯกำหนดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้สังเกตการณตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นและเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
 • ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่างๆอย่างอิสระก่อนการลงมติวาระใดๆนอกจากนั้น บริษัทได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถามบริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 • ในวาระใดๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้ หากผู้ถือหุ้นร้องขอและมีผู้ถือหุ้น 5 คนรับรอง เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ
 • ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้พิจารณาตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าวและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
 • บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆและผู้สอบบัญชีของบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้ชอบของคณะกรรมการบริษัท

หมวดที่ 2 ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัท ให้ความเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยนักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
 • ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้
 • การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียนก็จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
 • คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท รวมถึงการงดการซื้อขายหลักทรัพย์ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period) จนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนไว้แล้ว
 • ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
 • สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ตามแบบกระทรวงพาณิชย์กำหนด และจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจาก ได้เริ่มประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
 • เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว นอกจากการแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระบนเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันทำการถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
 • มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนประกอบด้วยข้อมูลสาระสำคัญ ได้แก่ มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสียในแต่ละวาระ คำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุมและจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานทางการภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
 • บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท โดยตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ สจ.38/2561 และให้หมายรวมถึง การรายงานในกรณีที่มีบุคคลอื่นใดถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้แทนบุคคลดังกล่าวข้างต้นด้วย ทั้งนี้ การรายงานกรณีที่มีบุคคลอื่น (Nominee) ถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้แทนนั้นให้ระบุรายการดังกล่าวแยกต่างหากจากกรณีถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเองโดยตรงต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 • บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบต่อไป
 • บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ นำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น รวมทั้งบุคคลในครอบครัว ที่อาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ทั้งผู้ให้ข้อมูลและผู้รับข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์อาจต้องมีความผิดตามที่กฎหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้ง บริษัทฯ ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นตัวหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก หรือต้องลาออกจากกรรมการแล้วแต่กรณี เป็นต้น
 • บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัทฯ
 • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น โดยมิให้ขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงงานของบริษัทฯ นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง

หมวดที่ 3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม จรรยาบรรณฉบับนี้มีแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่กว้างขึ้น เพื่อให้พนักงานทุกท่านได้ปฎิบัติตามจรรยาบรรณ และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน รวมทั้งบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น บุคลากรของบริษัท (กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน) ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สิ่งแวดล้อม สังคมและส่วนรวม ดังนี้

การปฏิบัติความรับผิดชอบผู้ถือหุ้น
 • สร้างผลตอบแทนที่เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ และรายย่อย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 • ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวัง โดยยึดมั่นการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเท่าเทียมกันโดยใช้ช่องทางในการ
 • จัดทำรายงานสถานะขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริงแก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง
 • ให้สิทธิผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
 • ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ขององค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร
การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งที่จะนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทจึงได้กำหนดนโยบาย ที่จะให้มีการปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้

 • บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน และให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน โดยมีการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน สอดคล้องกับผลการดำเนินงานและสภาวะเศรษฐกิจการว่าจ้าง
 • บริษัทฯ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งอาชีวอนามัยของพนักงาน
 • บริษัทฯ จัดสถานที่ทำงานให้มีความสะดวกสบายเหมาะสมกับสภาพของงานที่ทำ พร้อมสร้างบรรยากาศในสถานที่ทำงานให้พนักงานรู้สึกอยากทำงานร่วมกับบริษัทอย่างเต็มที่
 • บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ ไม่มีนโยบายละเมิดสิทธิมนุษยชน และจัดให้มีการป้องกันการคุกคามทางเพศภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้
 • ในวันที่ประชุมบริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระ โดยบริษัทได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อคำนวณหักออกจากผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ยกเว้นระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพื่อนำมาคำนวณผลการลง คะแนนเสียงในแต่ละวาระและเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
 • บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เป็นมาตรฐานสากล และเป็นระบบ ทั้งการสรรหา การพัฒนาความรู้ศักยภาพและความสามารถ การประเมินผล การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานที่ชัดเจน มีการปฏิบัติโดยความสุจริตใจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
 • บริษัทฯปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ผิว การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด และหลีกเลี่ยง กระทำการใด ๆ อันส่งผลต่อความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการจึงให้ความสำคัญแก่ลูกค้าเป็นหลัก โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่

 • มุ่งมั่นในการพัฒนา และมีมาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ มีระบบการจัดการคุณภาพในระดับสากล เช่น ISO 9001:2015, FSSC 22000, GMP, HACCP, HALAL เป็นต้น
 • จัดระบบที่สามารถให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนข้อบกพร่อง และความไม่พอใจในการบริการ และเสนอข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อดำเนินการตอบสนองแก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ให้รีบแจ้งลูกค้าเพื่อทราบและร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาด้านการบริการต่อไป
 • เสนอข่าวสารบริการแก่ลูกค้าอย่างเที่ยงตรง ถูกต้อง เป็นธรรมและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงใด ๆ และไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์ใส่ตนเองและผู้เกี่ยวข้องไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมทางการค้า และไม่กระทำการใดอันเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า
ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า
 • บริษัทฯ ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับ คู่ค้า โดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
 • บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลงกับคู่ค้าอย่างเที่ยงตรงและเคร่งครัดในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ต้องรีบแจ้งคู่ค้าโดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหา
 • บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้า โดยปฏิบัติกับคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานทางการค้าที่เป็นธรรมและการดำเนินงานอย่างโปร่งใส บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติคู่ค้าโดยคู่ค้าต้องมีชื่อเสียงที่ดี มีจริยธรรมและความเป็นมืออาชีพ และไม่มีการละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงาน
 • เบริษัทฯ ดูแลคู่ค้าเสมือนหนึ่งพันธมิตรทางการค้าที่เติบโตไปด้วยกัน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้โอกาสกับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างเท่าเทียม โดยยึดประโยชน์ร่วมกัน
ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้
 • บริษัทฯ เคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า และสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระหนี้ และเงื่อนไขการค้ำประกัน รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ร่วมกัน
 • บริษัทฯ บริหารเงินทุนด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อความมั่นคงและแข็งแกร่ง เพื่อป้องกันมิให้ บริษัทฯ อยู่ในฐานะที่ยากลำบากในการชำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ อีกทั้งมีการบริหารสภาพคล่องเพื่อเตรียมพร้อมในการชำระคืนหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตรงตามระยะเวลาครบกำหนด
 • หากเกิดกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาได้ บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนี้โดยเร็วเพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานการเจรจาตกลงร่วมกัน
 • บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง รวมถึงไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้
ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า
 • บริษัทฯ ยึดถือการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม และประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
 • บริษัทฯ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม รวมถึงไม่ใช้ข้อความอันเป็นเท็จที่จะทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
 • บริษัทฯ ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการแข่งขัน และดำเนินธุรกิจอย่างโปรงใส รวมถึงส่งเสริมการค้าเสรี
 • บริษัทฯ สนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นประโยชน์เพื่อผู้บริโภค มิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้าและบริการ การกำหนดราคาสินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม
ความรับผิดชอบต่อสินทรัพย์บริษัท

ทรัพย์สินของบริษัทหมายถึง สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ยังรวมข้อมูลเอกสารสิทธิ์สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และความลับต่าง ๆ ของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พนักงาน ต้องไม่นำทรัพย์สินต่าง ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่น ยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจแล้วเท่านั้น มีหลักปฎิบัติ ดังน

 • พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบมิให้ทรัพย์สินของบริษัท สูญเสีย สูญหาย หรือเสื่อมค่าโดยเปล่าประโยชน์ทรัพย์สินและทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งพลังงานต่าง ๆ ของบริษัทควรนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของการดำเนินงานและคุ้มค่าทรัพย์สินสูงสุด
 • พนักงานไม่ควรกระทำการปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือตกแต่งทรัพย์ของบริษัทก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอำนาจแล้วเท่านั้น
 • ห้ามมิให้พนักงาน ปลอมแปลง แก้ไข และ / หรือตกแต่งเอกสารของบริษัทโดยมิชอบ
 • ในกรณีทรัพย์สินเป็นคอมพิวเตอร์ ห้ามมิให้พนักงานนำโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์หรือโปรแกรมผิดกฎหมายใดๆ มาลงในเครื่องของบริษัท
  • ผู้บริหาร และพนักงานควรใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูลและหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ไม่ควรดังนี้เว็บไซต์ผิดกฎหมายตลอดจนเว็บไซต์ที่ละเมิดจารีตประเพณีหรือศีลธรรมอันดีงาม
  • ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยรหัสประจำตัว(Password)ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทแก่ผู้อื่น เว้นแต่เป็นงานให้บริการในธุรกิจเฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น
 • บริษัทฯ กำหนดให้บุคลากรของบริษัท (กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน) เคารพทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมทั้งการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม สังคมและส่วนรวม

บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยอาชีวอนามัย ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นธุรกิจของบริษัทเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมดังนี้

 • บริษัทจะปฎิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด
 • บริษัทจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานลูกค้า และบุคคลผู้มาติดต่องานอยู่เสมอ
 • ผู้บริหารและพนักงานจะต้องเอาใจใส่อย่างยิ่งต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะส่งเสริมถึงความปลอดภัย คุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 • สนับสนุนกิจการใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
 • หลีกเลี่ยงการกระทำการใด ๆ ที่ส่งผลเสียหายแก่ประเทศชาติ บ้านเมือง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 • ไม่ส่งเสริมหรือให้ความร่วมมือใด ๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อส่วนรวมและความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนมีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค โดยการใช้จริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ
 • สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติในองค์กรแก่พนักงานทุกระดับ
 • บริษัทฯ ส่งเสริมให้ออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตและบริการ เครื่องจักร อุปกรณ์ ให้สามารถควบคุม และ/หรือ ลดมลภาวะได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปฎิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลการกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอเชื่อถือได้และทันเวลาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท www.tstegroup.com ทั้งนี้ในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการหรือกรรมการรองผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือ บุคคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เปิดเผยข้อมูล นอกจากนั้นยังมีสำนักเลขานุการบริษัททำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญบริษัทได้ดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆดังนี้

1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   –   แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) 
   –   งบการเงินของบริษัท
   –   เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทและอื่นๆ

2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กระทรวงพาณิชย์
4. เว็บไซต์ของบริษัท www.tstegroup.com ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
6. ช่องทางอื่นใดในอนาคตที่บริษัทฯ พิจารณาว่าเหมาะสมตามสมควร

บริษัท ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับ-หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความทันสมัยและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา เช่น

 • เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา
 • เปิดเผยข้อมูล แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) ภายใน 3 เดือน และรายงานประจำปี(แบบ 56-2) ภายใน 4 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชี ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และเว็บไซต์บริษัท www.tstegroup.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ได้ทราบข้อมูล ทั้งนี้ หากในอนาคตกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์เปิดเผยข้อมูล เป็นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป
 • จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
 • เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยและจำนวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
 • เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน บนเว็บไซต์บริษัท
 • จัเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล
 • เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร โครงสร้างกรรมการ โครงสร้างการถือหุ้น วิสัยทัศน์ นโยบายการกำกับดูแลจรรยาบรรณต่างๆตลอดจนข่าวสารที่เผยแพร่
 • เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการรวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
 • กำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในและระเบียบปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องครั้งแรกต่อเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานเสนอต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรา 89/4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด พ.ศ.2535

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ จัดทำจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์บริษัท www.tstegroup.com ช่องทางในการติดต่อผู้อำนวยการฝ่าย 021834567 ต่อ 2030

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณสมบัติเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Skill Matrix) เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการโดยรวมมีคุณสมบัติเหมาะสมตอบสนองตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยความเป็นอิสระเที่ยงธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีประโยชน์ร่วมทุกรายโดยคณะกรรมการบริษัทจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนกับกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้มีจำนวนกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยพิจารณาจำนวนกรรมการตามความเหมาะสมกับประเภทและขนาดของธุรกิจ นอกจากนี้ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท จะต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยที่กรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และไม่มีความเกี่ยวข้องส่วนตัว ความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ  หรือด้านอื่นๆ กับบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทไม่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นเฉพาะราย ไม่มีความผูกพันด้านการเงินหรือส่วนตัวกับบริษัท  ทำให้สามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างเป็นอิสระ และสามารถปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งกรรมการอิสระของบริษัททุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ ไม่ได้มีการถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้น (เข้มกว่าประกาศก.ล.ต.) ที่มีสิทธิออกเสียงไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ/หรือการให้บริการวิชาชีพรวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ จรรยาบรรณธุรกิจ สภาวะความเสี่ยงในปัจจุบัน และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และควรสนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์สำหรับระยะปานกลาง 3 – 5 ปี และส่งเสริมการสื่อสารให้เป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคคลากรทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

บทบาท  หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 • ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทรวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
 • กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแล (Monitor and Supervise)ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นให้แก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
 • ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายเว้นแต่ เรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ
  • เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  • การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมล่าสุด
  • การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมล่าสุด
 • พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนสรรหาและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
 • ดูแลให้มีการกำกับตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล
 • อนุมัติงบการเงินประจำไตรมาสรายงวดและประจำปีและดูแลให้มีการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 • คณะกรรมการจะดำเนินการจัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และ/หรือในกรณีที่มีเรื่องที่จะต้องให้คณะกรรมการพิจารณาซึ่งไม่ได้อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมในการประชุมประจำเดือนก็จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มขึ้นตามที่เห็นสมควร
  • มีการกำหนดระเบียบการประชุมวาระหลักของการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนตลอดปี เช่น ระเบียบวาระเพื่อรับรองเพื่อทราบเพื่อพิจารณาและระเบียบวาระอื่นๆ
  • การพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
  • เปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างมีอิสระ
  • กำหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระไว้อย่างเพียงพอ เพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบ
  • ประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม
 • รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม
 • มีความตั้งใจและมีจริยธรรม (Honesty and Integrity) ในการดำเนินธุรกิจ
 • กรรมการอาจแสวงหาผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำ
 • กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจมีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการ
 • คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในไม่เกินสี่เดือนนับแต่วันปิดบัญชีทำงบดุลงวดสิ้นปีของบริษัท การประชุมคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
 • คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้และคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
Scroll to Top