Taking too long? Close loading screen.
TSTEGROUPLOGO
TSTE GROUP
TSTE GROUP
TSTE GROUP

กฎบัตร คณะกรรมการบริษัท

กฎบัตร คณะกรรมการบริษัท

กฎบัตร คณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)แต่งตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
กฎบัตรบริหารความเสี่ยง

ตามที่ตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทยได้ออกหลักเกณฑ์การกำกับกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทจดทะเบียนมีการกำกับกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย

รายละเอียด
Scroll to Top