Taking too long? Close loading screen.
TSTEGROUPLOGO
TSTE GROUP
TSTE GROUP
TSTE GROUP

สาร จากท่านประธาน

สาร จากท่านประธาน

สาร จากท่านประธาน

นายปรีชา  อรรถวิภัชน์
ประธานคณะกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้มีส่วนร่วมในความสำเร็จทุกท่าน

แม้ว่าในช่วงปี 2565 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจของประเทศยังคงเติบโตได้ร้อยละ 2.6 แต่จากการที่สามปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตที่ได้มาตรฐานในระดับสากล ทั้งในส่วนของการผ่านการรับรองมาตรฐาน BRC FSSC 22000 และ ISO 22000 และการให้ความสำคัญการการบริหารจัดการต้นทุนให้สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ รวมถึงการสร้างกลุ่มพันธมิตรและสร้างโอกาสในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ส่งผลให้ บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รักษาความสามารถในการทำกำไรได้อย่างยั่งยืน ตอกย้ำความสำเร็จในฐานะ “ผู้นำในด้านการให้บริการด้านโลจิสติกส์ และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร”

ทั้งนี้ ด้วยการที่คณะผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติตาม วิสัยทัศน์และ พันธกิจ รวมถึงการดำเนินงานด้วยค่านิยมหลักขององค์กรอย่างเคร่งครัด ได้แก่ มีวินัยการทำงาน มีความซื่อสัตย์ มีใจรักบริการ และมีความสามารถ กอปรกับ การดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง จะเป็นแนวทางเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องต่อไป

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มุ่งมั่นที่พร้อมจะประกอบธุรกิจด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมภิบาลเป็นเครื่องกำกับให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม ในขณะเดียวกันก็มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นกุญแจสำคัญสู่การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

จึงเป็นการยืนยันว่ากลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ในนามของประธานกรรมการ ผมขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้าตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยดำเนินธุรกิจด้วยความเสียสละ ทุ่มเท อดทนและซื่อสัตย์ส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศวกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน โดยมี 1.นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศวกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี 2.นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ และ 3.นางกรศิริ พิณรัตน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง และกรรมการ ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมครบทุกครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี 2565 และได้ดำเนินการต่างๆ สรุปได้ดังนี้
1. ทบทวนรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทย่อย โดยพิจารณาข้อมูลทางบัญชีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินดังกล่าว โดยประชุมพิจารณาร่วมกับผู้บริหารในสายงานบัญชีของบริษัทและบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการรายงานข้อสังเกตจากการสอบทานและตรวจสอบ ทั้งนี้ในระหว่างการสอบทานและตรวจสอบของผู้สอบบัญชีไม่พบการทุจริตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายของบริษัทและบริษัทย่อย

2. เข้าร่วมประชุมกับบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินประสิทธิผล และความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ประเด็นสำคัญที่ตรวจพบตลอดจนติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบตลอดจนแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ซึ่งนำเสนอโดย ผู้ตรวจสอบภายใน โดยเน้นความเป็นอิสระของทั้ง ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2565 โดยเน้นหนักในเรื่องที่จะมีความเสี่ยง ที่มีผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย โดยติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในให้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องและต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด
4. ทบทวนระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารสายงานบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

5. สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ สมเหตุสมผล และประโยขน์สูงสุดของบริษัท พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โปร่งใส ไม่มีรายการที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในตลอดจนพิจารณาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งค่าตอบแทนในการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งสำหรับปี 2565

ในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและพิจารณาการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาร่วมกับผู้บริหารที่รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก โดยรวมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และนโยบายของบริษัท รวมทั้งงบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเชื่อถือได้ โดยได้นำระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการตรวจสอบมาพิจารณาด้วยแล้ว

นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
ประธานกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้มีส่วนร่วมในความสำเร็จทุกท่าน

แม้ว่าในช่วงปี 2565 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจของประเทศยังคงเติบโตได้ร้อยละ 2.6 แต่จากการที่สามปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตที่ได้มาตรฐานในระดับสากล ทั้งในส่วนของการผ่านการรับรองมาตรฐาน BRC FSSC 22000 และ ISO 22000 และการให้ความสำคัญการการบริหารจัดการต้นทุนให้สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ รวมถึงการสร้างกลุ่มพันธมิตรและสร้างโอกาสในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ส่งผลให้ บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รักษาความสามารถในการทำกำไรได้อย่างยั่งยืน ตอกย้ำความสำเร็จในฐานะ “ผู้นำในด้านการให้บริการด้านโลจิสติกส์ และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร”

ทั้งนี้ ด้วยการที่คณะผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติตาม วิสัยทัศน์และ พันธกิจ รวมถึงการดำเนินงานด้วยค่านิยมหลักขององค์กรอย่างเคร่งครัด ได้แก่ มีวินัยการทำงาน มีความซื่อสัตย์ มีใจรักบริการ และมีความสามารถ กอปรกับ การดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง จะเป็นแนวทางเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องต่อไป

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มุ่งมั่นที่พร้อมจะประกอบธุรกิจด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมภิบาลเป็นเครื่องกำกับให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม ในขณะเดียวกันก็มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นกุญแจสำคัญสู่การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศวกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้มีส่วนร่วมในความสำเร็จทุกท่าน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศวกุล คุณจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย และคุณพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง และได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี 56-1 One Report ประจำปี 2565 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
ในการพิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ แทนกรรมการที่ครบวาระ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าพิจารณาคัดเลือกในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565 เพื่อนำมาพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสม ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน
อย่างโปร่งใส เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
โดยศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบค่าตอบแทน ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับ บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือบริษัทอื่นใดที่มีขนาด ใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มี คุณภาพไว้กับบริษัท

3. การจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเปิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลอยู่เป็นประจำทุกปี ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

Scroll to Top