Taking too long? Close loading screen.
TSTEGROUPLOGO
TSTE GROUP
TSTE GROUP
TSTE GROUP

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
commitee01
นายปรีชา อรรถวิภัชน์
ประธานกรรมการบริษัท
commitee02
นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
ประธานกรรมการบริหาร
commitee03
นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศวกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
commitee04
นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
กรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหารความเสี่ยง
commitee05
นายพงศ์ ชินธรรมมิตร
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
commitee06
นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
commitee07
นางกรศิริ พิณรัตน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
commitee08
นายชลัช ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษัท
commitee09
นายธนดล สุจิภิญโญ
กรรมการบริษัท
commitee10
นายวินย์ ชินธรรมมิตร
กรรมการบริษัท
commitee11
น.ส.จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
commitee12
นางเยาวนุช เดชวิทักษ์
กรรมการบริษัท
commitee13
นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร
กรรมการบริษัท
commitee14
น.ส.ยุรพรรณ เจนลาภวัฒนกุล
กรรมการบริษัท
commitee15
นายพัลลภ เหมะทักษิณ
กรรมการบริษัท
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการอิสระ
commitee03
นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศวกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
commitee06
นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
commitee07
นางกรศิริ พิณรัตน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
commitee11
น.ส.จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
commitee03
นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศวกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
commitee06
นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
commitee07
นางกรศิริ พิณรัตน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
commitee03
นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศวกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
commitee04
นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
กรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหารความเสี่ยง
commitee06
นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
commitee15
นายพัลลภ เหมะทักษิณ
กรรมการบริษัท
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
commitee03
นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศวกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
commitee06
นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
commitee11
น.ส.จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

การถือหลักทรัพย์

ของ ผู้บริหารระดับสูง

ดาวน์โหลด
สายงานเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายณัฐวรรธน์ อัศวธนิกกุลดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการดูแลประสานงานด้านกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีพร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งการติดตามผลการปฎิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนรับผิดชอบการจัดเก็บเอกสารที่กฎหมายกำหนดโดยเปิดเผยคุณสมบัติในแบบรายงาน56-1และรายงานประจำปีเอกสารแนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

Scroll to Top