Language :

     

 


            เกี่ยวกับ
เรา

                 

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นายปรีชา  อรรถวิภัชน์

ประธานกรรมการบริษัทนายประภาส  ชุติมาวรพันธ์

ประธานกรรมการบริหารนายสุวัฒน์  สัมมาชีพวิศวกุล

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายชนะชัย  ชุติมาวรพันธ์

กรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหารความเสี่ยง


นายพงศ์ ชินธรรมมิตร

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง


นางกรศิริ พิณรัตน์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบนายชลัช ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริษัท


นายธนดล สุจิภิญโญ

กรรมการบริษัท

นายวินย์ ชินธรรมมิตร

กรรมการบริษัท

นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


นางเยาวนุช เดชวิทักษ์

กรรมการบริษัท


นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริษัทนางสาวยุรพรรณ เจนลาภวัฒนกุล

กรรมการบริษัท


นายพัลลภ เหมะทักษิณ

กรรมการบริษัท
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

              

สายงานเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท
ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายณัฐวรรธน์ อัศวธนิกกุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท
และฝ่ายจัดการดูแลประสานงานด้านกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีพร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับ
และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการติดตามผลการปฎิบัติ
ตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรับผิดชอบการจัดเก็บเอกสารที่กฎหมายกำหนด โดยเปิดเผยคุณสมบัติในแบบรายงาน
56-1 และรายงานประจำปีเอกสารแนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

 

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ดูรายละเอียด

การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูง

ดูรายละเอียด

การถือหุ้นของกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อม

ดูรายละเอียด


Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited