Taking too long? Close loading screen.
TSTEGROUPLOGO
TSTE GROUP
TSTE GROUP
TSTE GROUP

การต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชั่นและการร้องเรียน

การต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชั่นและการร้องเรียน

การต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชั่นและการร้องเรียน

บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) (“TSTE”) ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฏหมายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงเป็นอุปสรรคของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้ประเทศของเราเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน รวมถึงคู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรทุกคนของบริษัทยึดถือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเจตนารมณ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัท ที่จะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม จะเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจและประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป

การทุจริตคอร์รัปชัน หมายถึง การเสนอ การสัญญา การมอบ การเรียกร้อง การให้ หรือการรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปของเงิน หรือประโยชน์อื่นๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือการกระทำพฤติกรรมใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบกับบุคคล/นิติบุคคลอื่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานบริการของรัฐ หรือผู้มีส่วนได้เสียใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจหรือเพื่อรักษาหรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทใดโดยเฉพาะ หรือเพื่อรักษาผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไทยหรือไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือก่อให้เกิดการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ห้ามและบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนไม่ให้เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม บริษัทฯ จึงห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลใด ๆ ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ธุรกิจของบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้อง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องร่วมกันส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้ ให้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการดำเนินการของบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

  • บริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทและจัดทำมาตรการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเสี่ยงนั้น โดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
  • บริษัทจัดทำขั้นตอนปฏิบัติซึ่งมีรายละเอียดที่เพียงพอต่อการนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายนี้และสามารถป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
  • บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน การบัญชี กระบวนการบริหารทุนมนุษย์ และกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท
  • บริษัทจัดให้มีการรายงาน การติดตาม และการทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายมีความครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อสภาวการณ์
  • บริษัทจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้บุคลากรของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถขอคำแนะนำ แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าว
  • บริษัทจัดให้มีการสื่อสารนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามในวงกว้าง รวมถึงการแจ้งให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ นำนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทไปปฏิบัติ
  • บริษัทส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติและเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท สมาคม หอการค้า หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ

ช่องทางการติดต่อบริษัท

ท่านสามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับทางบริษัทฯได้ดังนี้

นำส่งทางไปรษณีย์

บมจ.ทีเอสทีอี
90 หมู่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130

ทางโทรศัพท์

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
0-2183-4567 ต่อ 1022-1024

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
0-2183-4567 ต่อ 4012-4014

การแจ้งเบาะแสการทุจริตและหน่วยงานตรวจติดตาม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 90 หมู่ 1 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
อีเมล์ hr@tstegroup.com

Scroll to Top