วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

คณะกรรมการบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) ได้ทบทวนและอนุม้ติวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียภายใต้ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้

วิสัยทัศน์

“เรา” คือกลุ่มบริษัทให้บริการด้านโลจิสติกส์และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารในระดับมาตรฐานสากลภายใต้การให้บริการบริหารงานการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


พันธกิจ

  • ปรับปรุง พัฒนา มาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ อย่างต่อเนื่องใน ระดับสากล
  • เสริมสร้างพันธมิตรทางการค้า และสร้างโอกาสการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง
  • บริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ผ่านการควบคุมต้นทุนและควบคุมคุณภาพสินค้าในระดับมาตรฐาน
  • ส่งเสริม การพัฒนา สินค้า ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าผ่านตลาดผู้บริโภค (Consumer Market) ตลาดเฉพาะเจาะจง (Niche Market)
  • สร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรมร่วมกัน ระหว่างหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนค่านิยมองค์กร


Discipline

วินัยการทำงาน

ระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับ สำหรับควบคุมความประพฤติทางกายของคนในสังคม ให้เรียบร้อยดีงามเป็นแบบแผนอันหนุ่งอันเดียวกัน สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

Integrity

ความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์ ซึ่งหมายถึง การไม่โกงกิน ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น หรือพูดอะไรก็ทำในสิ่งที่เคยได้พูดไว้ ซึ่งพฤติกรรมนั้นมีความสำคัญมาก สำหรับการเป็นหัวหน้า หรือการเป็นผู้นำ

Service Minded

ใจรักบริการ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของงานบริการ คนที่ทำงานบริการจะต้องให้บริการแก่ลูกค้าด้วยจิตใจที่รักงานบริการอย่างเต็มเปี่ยม และแสดงออกให้ลูกค้าเห็นถึงความเอาใจใส่ของคุณที่มีต่อลูกค้าให้สมกับที่เป็นพนักงานบริการลูกค้า

Competency

ความสามารถ

เป็นเครื่องมือบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารทุกระดับสามารถนำมาใช้ในการสรรหา รักษาและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถและบุคลิกลักษณะเฉพาะตรงตามที่ตำแหน่งกำหนด เพื่อให้ปฎิบัติหน้าที่ได้ตามผลที่คาดหวังไว้