โครงสร้างองค์กรโครงสร้างฝ่ายจัดการชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่พัลลภ เหมะทักษิณ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนากร เจริญวงศา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่(กลุ่มปฏิบัติการ)ประชา
ช้างศิลา

ผช.กรรมการผู้จัดการใหญ่
(ธุรกิจปาล์มน้ำมัน กลุ่มปฏิบัติการ)อมรรัตน์ หัตถกรรม

ผช.กรรมการผู้จัดการใหญ่
(กลุ่มงานบัญชีและการเงิน)ณัฐวรรธน์ อัศวธนิกกุล

เลขานุการบริษัทรวมฤทธิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
พัฒนาธุรกิจคมสันต์ ยอดสง่า

ผอ.ธุรกิจท่าเรือและ
คลังสินค้าวิระชัย ปาโท

ผอ.ธุรกิจอาหารและบรรจุภัณฑ์
(กลุ่มปฏิบัติการ)ชัยรัตน์ แซ่ตัน

ผอ.งานวิศวกรรมและ
ซ่อมบำรุงประเสริฐ เพื่อนรักษ์

ผอ.งานสำนักงาน
(กลุ่มงานสนับสนุนองค์กร)


ทั้งนี้การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เห็นสมควร ไม่รวมถึงอำนาจ หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเองหรือบุคคลเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณา และอนุมัติตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด