คณะกรรมการบริษัท

 • นายปรีชา อรรถวิภัชน์

  ประธานกรรมการบริษัท

  นายประภาส ชุติมาวรพันธ์

  ประธานกรรมการบริหาร

  นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศวกุล

  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

  กรรมการบริษัท
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่
  กรรมการบริหารความเสี่ยง

  นายพงศ์ ชินธรรมมิตร

  กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

  นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์

  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  นางกรศิริ พิณรัตน

  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

  นายชลัช ชินธรรมมิตร์

  กรรมการบริษัท

  นายธนดล สุจิภิญโญ

  กรรมการบริษัท

  นายวินย์ ชินธรรมมิตร

  กรรมการบริษัท

  น.ส.จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย

  กรรมการอิสระ
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  นางเยาวนุช เดชวิทักษ์

  กรรมการบริษัท

  นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร

  กรรมการบริษัท

  น.ส.ยุรพรรณ เจนลาภวัฒนกุล

  กรรมการบริษัท

  นายพัลลภ เหมะทักษิณ

  กรรมการบริษัท
  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศวกุล

  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์

  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  นางกรศิริ พิณรัตน

  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

  น.ส.จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย

  กรรมการอิสระ
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศวกุล

  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์

  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  นางกรศิริ พิณรัตน

  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
 • นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศวกุล

  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

  กรรมการบริษัท
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่
  กรรมการบริหารความเสี่ยง

  นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์

  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  นายพัลลภ เหมะทักษิณ

  กรรมการบริษัท
  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศวกุล

  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์

  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  น.ส.จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย

  กรรมการอิสระ
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

การถือหลักทรัพย์ของ

กรรมการและผู้บริหาร

การถือหลักทรัพย์ของ

ผู้บริหารระดับสูง


สายงานเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายณัฐวรรธน์ อัศวธนิกกุลดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการดูแลประสานงานด้านกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีพร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งการติดตามผลการปฎิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนรับผิดชอบการจัดเก็บเอกสารที่กฎหมายกำหนดโดยเปิดเผยคุณสมบัติในแบบรายงาน56-1และรายงานประจำปีเอกสารแนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท