เกี่ยวกับเรา


                 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

                                    เป้าหมา่ยในการดำเนินธุรกิจ
               

                                    บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด ( มหาชน ) มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม   โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจ
ที่
                 โปร่งใสตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้

                                    วิสัยทัศน์

                                    เป็นผู้นำด้านการให้บริการคลังสินค้า ท่าเทียบเรือและธุรกิจต่อเนื่องที่มีมาตรฐานระดับสากล  โดยบริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาล
                 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

                                    พันธกิจ

                                    1. พัฒนาการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบ
                 การในธุรกิจเดียวกันแบบมืออาชีพในระดับมาตราฐานสากล

                                    2. ข้อมูลด้านการตลาดตลอดจนข่าวสารต่างๆอย่างทันท่วงที ีเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการจัดการด้านสิ่งแวด
                 ล้อมอย่างเหมาะสม

                                    3. แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจให้มีความหลากหลายเพื่อสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นและคืนผลตอบแทนสู่สังคม,ผู้ถือ
                 หุ้น,ลูกค้า,พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

                                    4. บริหารงาน โดยใช้คุณธรรมและธรรมาภิบาล  ปราศจากการคอร์รัปชั่น ทั้งธุรกิจปัจจุบันและการลงทุนในธุรกิจใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจ
                 อย่างยั่งยืน


                                    เป้าหมา่ยระยะยาวในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือการพัฒนาธุรกิจบริการขนถ่ายสินค้า้  มีความสะดวกรวดเร็วเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า
                 ที่นำสินค้าเข้ามาใช้บริการให้มีความหลากหลายขึ้น ไม่เพียงแต่เฉพาะสินค้าหลัก  ได้แก่  น้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาว ในระยะสั้นบริษัทมี
                 เป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า  มีความสะดวกรวดเร็ว  มีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าอย่างเพียงพอ  มีระบบการ
                 บริการลูกค้า โดยลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินค้าและบริการได้ตลอดเวลา ดูแลซ่อมบำรุงสถานที่ตลอดจนเครื่องจักรต่างๆเพื่อพร้อม
                 ที่จะให้บริการแก่ลูกค้าตลอดเวลา                                    การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

                                    ปี 2556

                                    1. บริษัททำการก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าเพิ่มจำนวน 2 หลัง เนื้อที่รวม 12,237 ตารางเมตร

                                    2. บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด(บริษัทย่อย)ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดตกต่ำ  สืบเนื่องจากผลผลิต
                 ปาล์มทั่วประเทศล้นตลาด   ทำให้ต้นทุนน้ำมันปาล์มดิบในสต๊อกสูงกว่าราคาตลาดมาก  ทำให้ประสบผลขาดทุน ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติให้
                 บริษัท โอพีจีเทค จำกัด เช่ากิจการโรงกลั่นน้ำมันปาล์มเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่เดือน พ.ค.2556 ถึง พ.ค.2559

                                    ปี 2557

                                    1. บริษัททำการก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าเพิ่มจำนวน 1 หลัง เนื้อที่รวม 2,800 ตารางเมตร 

                                    ปี 2558

                                    1. บริษัททำการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร

                                    2. บริษัททำการก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าเพิ่มจำนวน 1 หลัง มีเนื้อที่รวม 2,660 ตารางเมตร

                                    3. บริษัทได้อนุมัติโครงการท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์โดยให้บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด(“บริษัทย่อย”) เป็นผู้ลงทุน
                 ใช้พื้นที่สำหรับโครงการฯรวมทั้งสิ้น 32,388 ตารางเมตรสามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์รวมทั้งหมด 3,500 Teus

                                    4. บริษัทอนุมัติให้มีการดำเนินโครงการมหาวงษ์วิลล่า เพื่อก่อสร้างอาคารพาณิชย์ จำนวน 25  ยูนิตและ ทาวน์เฮาส์จำนวน 77 ยูนิต

                                    5. บริษัทยกเลิกการทำธุรกิจรับฝากกากน้ำตาล  (โมลาส)  ซึ่งทางผู้บริหารมีความเห็นว่าปัจจุบันมีการติดต่อจากลูกค้าเพื่อขอรับฝาก
                 น้ำตาลลดลง

                                    6. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่  24  กันยายน 2558    มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้น
                 สามัญที่ตราไว้ ( Par Value ) ของบริษัทจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 145,199,967  หุ้นเป็น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท จำนวน
                 290,399,934  หุ้น โดยหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน  145,199,929 หุ้น เป็นจำนวน 290,399,858 หุ้น และบริษัทยัง
                 คงมีจำนวนหุ้นที่เหลือ  จากการจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2555  ครั้งที่  1/2556 จำนวน 38  หุ้น จากการเปลี่ยนแปลง
                 มูลค่าหุ้นดังกล่าวทำให้มีจำนวนหุ้นคงเหลือเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 76 หุ้น

                                    

Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited