เกี่ยวกับเรา


                 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

                                    วิสัยทัศน
               

                                    
เป็นผู้นำด้านการให้บริการคลังสินค้า  ท่าเทียบเรือและธุรกิจต่อเนื่องที่มีมาตราฐานระดับสากล  โดยบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
                 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

                                    พันธกิจ

                                    1. พัฒนาการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบ
                 การในธุรกิจเดียวกันแบบมืออาชีพในระดับมาตราฐานสากล

                                    2. ข้อมูลด้านการตลาดตลอดจนข่าวสารต่างๆอย่างทันท่วงที ีเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการจัดการด้านสิ่งแวด
                 ล้อมอย่างเหมาะสม

                                    3. แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจให้มีความหลากหลายเพื่อสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นและคืนผลตอบแทนสู่สังคม,ผู้ถือ
                 หุ้น,ลูกค้า,พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

                                    4. บริหารงาน โดยใช้คุณธรรมและธรรมาภิบาล  ปราศจากการคอร์รัปชั่น ทั้งธุรกิจปัจจุบันและการลงทุนในธุรกิจใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจ
                 อย่างยั่งยืน


                                    เป้าหมายระยะยาวในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือการพัฒนาธุรกิจบริการขนถ่ายสินค้า มีความสะดวกรวดเร็วเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า
                 ที่นำสินค้าเข้ามาใช้บริการให้มีความหลากหลายขึ้น ไม่เพียงแต่เฉพาะสินค้าหลัก  ได้แก่  น้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาว ในระยะสั้นบริษัทมี
                 เป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า  มีความสะดวกรวดเร็ว  มีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าอย่างเพียงพอ  มีระบบการ
                 บริการลูกค้า โดยลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินค้าและบริการได้ตลอดเวลา ดูแลซ่อมบำรุงสถานที่ตลอดจนเครื่องจักรต่างๆเพื่อพร้อม
                 ที่จะให้บริการแก่ลูกค้าตลอดเวลา                                    การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

                                    ปี 2556

                                    1. บริษัททำการก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าเพิ่มจำนวน 2 หลัง เนื้อที่รวม 12,237 ตารางเมตร

                                    2. บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด(บริษัทย่อย)ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดตกต่ำ  สืบเนื่องจากผลผลิต
                 ปาล์มทั่วประเทศล้นตลาด   ทำให้ต้นทุนน้ำมันปาล์มดิบในสต๊อกสูงกว่าราคาตลาดมาก  ทำให้ประสบผลขาดทุน ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติให้
                 บริษัท โอพีจีเทค จำกัด เช่ากิจการโรงกลั่นน้ำมันปาล์มเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่เดือน พ.ค.2556 ถึง พ.ค.2559

                                    ปี 2557

                                    1. บริษัททำการก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าเพิ่มจำนวน 1 หลัง เนื้อที่รวม 2,800 ตารางเมตร 

                                    ปี 2558

                                    1. บริษัททำการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร

                                    2. บริษัททำการก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าเพิ่มจำนวน 1 หลัง มีเนื้อที่รวม 2,660 ตารางเมตร

                                    3. บริษัทได้อนุมัติโครงการท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์โดยให้บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด(“บริษัทย่อย”) เป็นผู้ลงทุน
                 ใช้พื้นที่สำหรับโครงการฯรวมทั้งสิ้น 32,388 ตารางเมตรสามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์รวมทั้งหมด 3,500 Teus

                                    4. บริษัทอนุมัติให้มีการดำเนินโครงการมหาวงษ์วิลล่า เพื่อก่อสร้างอาคารพาณิชย์ จำนวน 25  ยูนิตและ ทาวน์เฮาส์จำนวน 77 ยูนิต

                                    5. บริษัทยกเลิกการทำธุรกิจรับฝากกากน้ำตาล  (โมลาส)  ซึ่งทางผู้บริหารมีความเห็นว่าปัจจุบันมีการติดต่อจากลูกค้าเพื่อขอรับฝาก
                 น้ำตาลลดลง

                                    6. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่  24  กันยายน 2558    มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้น
                 สามัญที่ตราไว้ ( Par Value ) ของบริษัทจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 145,199,967  หุ้นเป็น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท จำนวน
                 290,399,934  หุ้น โดยหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน  145,199,929 หุ้น เป็นจำนวน 290,399,858 หุ้น และบริษัทยัง
                 คงมีจำนวนหุ้นที่เหลือ  จากการจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2555  ครั้งที่  1/2556 จำนวน 38  หุ้น จากการเปลี่ยนแปลง
                 มูลค่าหุ้นดังกล่าวทำให้มีจำนวนหุ้นคงเหลือเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 76 หุ้น
        


                                    ปี 2559

                                    1. บริษัท โอพีจีเทค จำกัด ผู้เช่าโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม ของบริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด  (บริษัทย่อย)ได้ต่อสัญญาเช่าเป็น
                 ระยะเวลา 3 ปี  ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559   ถึงวันที่  15 พฤษภาคม 2562  และผู้เช่าได้ขอเช่าโกดังสินค้าหมายเลข 27 และถังน้ำมันปาล์ม
                 หมายเลข 5 และ 6 ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัท โดยผู้เช่าต้องการขยายธุรกิจเพิ่มเติมซึ่งมีระยะเวลาเช่าเท่ากับการเช่าโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม

                                    2. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัท ที เอส จี เอสแซท จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ให้บริษัท มันเดย์ แมน จำกัด เช่า ทีเอสเอ อพาร์ตเมนต์
                 2 อาคารห้องพักอาศัย 4 ชั้นจำนวน 45 ห้อง มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่  31 มกราคม 2562

                                    3. ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัท ที เอส จี เอสแซท จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ขายที่ดินพร้อมอาคารพักอาศัย 9 ชั้น    มีจำนวน 263 ห้อง
                 
พื้นที่ขนาด 9,520 ตารางเมตร ให้กับบริษัท โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด ในราคา 75,000,000 บาท

                                    4. 
ในเดือนเมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม
                 จำนวน 145,199,967 บาทเป็น 145,199,929 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือ  จากการจ่ายปันผลหุ้นสามัญของบริษัทฯจำนวน 76
                 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  ได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนจำนวน145,199,929บาทแบ่ง
                 เป็นหุ้นสามัญ 290,399,858 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท   และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 29,039,986
                 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 145,199,929บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน174,239,915บาทโดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 58,079,972
                 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้ว บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 174,239,915 บาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญ
                 จำนวน 348,479,830 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

                                    5. ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ร่วมลงทุนกับ บจก. อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ เพื่อจัด
                 ตั้ง บจก.ปู่เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ประกอบกิจการรับจ้างบริหารท่าเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า

                                    6.
ในเดือนสิงหาคม2559บริษัทฯจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2559เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน34,847,965
                 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้น
                 สามัญเพิ่มทุนราคาจองซื้อ 1บาทต่อหุ้นและที่ประชุมฯมีมติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม174,239,915บาทเป็น174,239,822.50บาทและอนุมัติการเพิ่ม
                 ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อซื้อที่ดินบริษัทแพนสินทรัพย์จำกัด   เพื่อให้บริษัทได้นำมาทำประโยชน์ในโครงการต่างๆทั้งโครงการท่าเทียบเรือตู้คอน
                 เทรนเนอร์และการรับฝากสินค้าโดยเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนจาก174,239,822.50 บาทเป็น 191,663,805 บาท
                 และบริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจาก174,239,822.50 บาทเป็น 191,663,590.50 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม
                 2559โดยมีรายละเอียดของทุนจดเบียนของบริษัทฯดังนี้ทุนจดทะเบียน 191,663,805 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านหกแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อย
                 ห้าบาทถ้วน)ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 191,663,590.50  บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านหกแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาท-ห้าสิบสตางค์)

 

Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited