เกี่ยวกับเรา


                 โครงสร้าง
บริษัท


                                        บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด  ประกอบกิจการคลังสินค้า และตามที่พระราชบัญญัติ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558            
                 ได้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2558  ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น ตามพรบ.ดังกล่าว มิได้กำหนดเงื่อนไข
                 ไว้ว่ากรรมการของผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  ต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียน  ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
                 เรื่องการกำหนดเงื่อนไขควบคุมกิจการคลังสินค้า พ.ศ.2535 แล้ว

                 โครงสร้าง
องค์กร

                                    โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการและมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจำนวน 4 คณะช่วยกลั่นกรองงานที่มีความ
                 สำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริหาร คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ดังมี
                 รายละเอียดสรุปได้ดังนี้                                

                                    หมายเหตุ  ผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน   เป็นหน่วยงานภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการดำเนินงานด้านการสอบทาน
                 ตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานภายในองค์กรรวมถึงระบบความเพียงพอด้านการควบคุมภายในของบริษัทและบริาัทย่อย

Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited