เกี่ยวกับเรา


                 โครงสร้าง
บริษัท
(โครงสร้างบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)


                                    บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด มีส่วนของกรรมการที่ถือหุ้นร้อยละ 22.15 เนื่องจากดำเนินธุรกิจคลังสินค้าภายใต้ประกาศกระทรวง
                 พาณิชย์ เรื่องการกำหนดเงื่อนไขควบคุมกิจการคลังสินค้า พ.ศ. 2535 ซี่งกำหนดไว้ว่ากรรมการของผู้ประกอบกิจการคลังสินค้าต้องถือหุ้นรวมกัน
                 ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของหุ้นที่จดทะเบียน

                 โครงสร้างองค์กร

                                    โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการและมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจำนวน 4 คณะช่วยกลั่นกรองงานที่มีความ
                 สำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริหาร คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ดังมี
                 รายละเอียดสรุปได้ดังนี้                                

                                    หมายเหตุ  ผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน   เป็นหน่วยงานภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการดำเนินงานด้านการสอบทาน
                 ตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานภายในองค์กรรวมถึงระบบความเพียงพอด้านการควบคุมภายในของบริษัทและบริาัทย่อย

Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited