ข่าวแจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์

วันที่

หัวข้อ

TH

EN

18 / 11 / 2559
แจ้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
14 / 11 / 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
14 / 11 / 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและรวมของบริษัทย่อยประจำไดรมาสที่ 3 ปี 2559 (F45-3)
31 / 10 / 2559
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท
10 / 10 / 2559
แจ้งเปลี่ยนแปลงทุนที่ชำระแล้ว
02 / 09 / 2559
แจ้งการเผยแพร่หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนลงเว็ปไซต์ของบริษัท
19 / 08 / 2559
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 บนเว็ปไซต์บริษัท
15 / 08 / 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
15 / 08 / 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและรวมของบริษัทย่อยประจำไดรมาสที่ 2 ปี 2559 (F45-3)
08 / 08 / 2559
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
29 / 07 / 2559
แจ้งการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นของบริษัทย่อย
25 / 05 / 2559
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
24 / 05 / 2559
แจ้งการลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
17 / 05 / 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและรวมของบริษัทย่อยประจำไดรมาสที่ 1 ปี 2559 (F45-3)
11 / 05 / 2559
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 บนเว็ปไซต์บริษัท
29 / 04 / 2559
แจ้งรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
28 / 04 / 2559
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 (แก้ไข)
28 / 04 / 2559
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559
25 / 03 / 2559
การเผยแพร่หนังสือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 บนเว็ปไซต์บริษัท
29 / 02 / 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
29 / 02 / 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและรวมของบริษัทย่อยประจำปี 2558 (F45-3)
26 / 02 / 2559
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 และการเพิ่มทุนและการจ่ายปันผลเป็นเงิน/หุ้น
25 / 02 / 2559
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
   2560  2559  2558  2557  ย้อนกลับ >>

Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited