ข่าวแจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์

วันที่

หัวข้อ

TH

EN

21 / 12 / 2558
แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก
17 / 12 / 2558
การจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
04 / 12 / 2558
ขอแจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2559
16 / 11 / 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
16 / 11 / 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและรวมของบริษัทย่อยประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2558 (F45-3)
30 / 10 / 2558
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคลเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
05 / 10 / 2558
แจ้งการดำเนินการเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value)
01 / 10 / 2558
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 บนเว็ปไซต์บริษัท
25 / 09 / 2558
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
21 / 08 / 2558
การเผยแพร่หนังสือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 บนเว็ปไซต์บริษัท
14 / 08 / 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและรวมของบริษัทย่อยประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2558 (F45-3)
31 / 07 / 2558
การจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
24 / 07 / 2558
การเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้(Par Value) ของบริษัทพร้อมกำหนดวันประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 (แก้ไข)
23 / 07 / 2558
การเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้(Par Value) ของบริษัทพร้อมกำหนดวันประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
15 / 05 / 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและรวมของบริษัทย่อยประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2558 (F45-3)
06 / 05 / 2558
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 บนเว็ปไซต์บริษัท
23 / 04 / 2558
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558
08 / 04 / 2558
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
12 / 03 / 2558
การจ่ายเงินปันผล/กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
02 / 03 / 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557
19 / 03 / 2558
การเผยแพร่หนังสือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 บนเว็ปไซต์บริษัท
02 / 03 / 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและรวมของบริษัทย่อยประจำปี 2557(F45-3)
26 / 02 / 2558
รายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน
   2560  2559  2558  2557  ย้อนกลับ >>

Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited