ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่

หัวข้อ

TH

EN

13 / 03 / 2560
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 บนเว็ปไซต์ของบริษัท
27 / 02 / 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
27 / 02 / 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและรวมของบริษัทย่อยประจำปี 2559 (F45-3)
23 / 02 / 2560
การจ่ายปันผลเป็นเงินสดและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560
26 / 01 / 2560
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
26 / 01 / 2560
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
26 / 01 / 2560
แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
   2560  2559  2558  2557  ย้อนกลับ >>

Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited