ข่าวแจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์

วันที่

หัวข้อ

TH

EN

25 / 01 / 2561

แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัยผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

12 / 12 / 2560
ขอแจ้งวันหยุดงานตามประเพณีประจำปี 2561
30 / 11 / 2560
แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการ
14 / 11 / 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2560
14 / 11 / 2560
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2560
14 / 11 / 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและรวมของบริษัทย่อยประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2560 (F45-3)
25 / 10 / 2560
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
15 / 08 / 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
15 / 08 / 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและรวมของบริษัทย่อยประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2560 (F45-3)
20 / 07 / 2560
แจ้งผู้บริหารไม่ต่ออายุการทำงานและแต่งตั้งรักษาการแทนตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
15 / 05 / 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและรวมของบริษัทย่อยประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560 (F45-3)
20 / 07 / 2560
แจ้งผู้บริหารไม่ต่ออายุการทำงานและแต่งตั้งรักษาการแทนตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
15 / 05 / 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและรวมของบริษัทย่อยประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560 (F45-3)
27 / 04 / 2560
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560
13 / 03 / 2560
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 บนเว็ปไซต์ของบริษัท
27 / 02 / 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
27 / 02 / 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและรวมของบริษัทย่อยประจำปี 2559 (F45-3)
23 / 02 / 2560
การจ่ายปันผลเป็นเงินสดและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560
26 / 01 / 2560
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
26 / 01 / 2560
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
26 / 01 / 2560
แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่
   2560  2559  2558  2557  ย้อนกลับ >>

Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited