ข่าวแจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์

วันที่

หัวข้อ

TH

EN

27 / 09 / 2562

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม,เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและ
ส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563

30 / 08 / 2562
แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ
22 / 08 / 2562
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO / ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
14 / 08 / 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
14 / 08 / 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
27 / 06 / 2562
แต่งตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
30 / 05 / 2562
รายการเกี่ยวโยงกันในการซื้อสินทรัพย์บริษัทย่อย 2 บริษัท
30 / 05 / 2562
แจ้งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบลาออก
21 / 05 / 2562
ขอแก้ไขงบการเงิน ไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (งบกระแสเงินสด)
15 / 05 / 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
15 / 05 / 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 / 05 / 2562
ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย
25 / 04 / 2562
แจ้งต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
25 / 04 / 2562
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562
09 / 04 / 2562
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 บนเว็ปไซต์ของบริษัท
28 / 02 / 2562

แจ้งมติคณะกรรมการเรื่อง การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 และการจ่ายเงิน
ปันผลเป็นเงินสด

28 / 02 / 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2561
28 / 02 / 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
07 / 01 / 2562

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณา ประจำปี 2561
ครั้งที่ 1/2562

14 / 11 / 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 / 11 / 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2561
08 / 11 / 2561
เปิดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข)
25 / 10 / 2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เรื่องรายงานเกี่ยวโยงในการขายสินทรัพย์ (แก้ไข)
25 / 10 / 2561
การเงินปันผลระหว่างกาล
25 / 10 / 2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เรื่องรายงานเกี่ยวโยงในการขายสินทรัพย์
27 / 09 / 2561
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
30 / 08 / 2561
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยของบริษัท
15 / 08 / 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
25 / 06 / 2561
แจ้งความคืบหน้าของการลดทุนของบริษัทย่อย
15 / 05 / 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2561
15 / 05 / 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 / 05 / 2561
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย
26 / 04 / 2561
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561
09 / 03 / 2561
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 บนเว็ปไซต์ของบริษัท
28 / 02 / 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2560 (แก้ไขงวด)
28 / 02 / 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2560
28 / 02 / 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและรวมของบริษัทย่อยประจำปี (F45-3)
28 / 02 / 2561

การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561
และแก้ไขข้อบังคับบริษัท (แก้ไข)

22 / 02 / 2561

การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561
และแก้ไขข้อบังคับบริษัท

25 / 01 / 2561

แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัยผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

12 / 12 / 2560
ขอแจ้งวันหยุดงานตามประเพณีประจำปี 2561
30 / 11 / 2560
แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการ
14 / 11 / 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2560
14 / 11 / 2560
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2560
14 / 11 / 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและรวมของบริษัทย่อยประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2560 (F45-3)
25 / 10 / 2560
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
15 / 08 / 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
15 / 08 / 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและรวมของบริษัทย่อยประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2560 (F45-3)
20 / 07 / 2560
แจ้งผู้บริหารไม่ต่ออายุการทำงานและแต่งตั้งรักษาการแทนตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
15 / 05 / 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและรวมของบริษัทย่อยประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560 (F45-3)
20 / 07 / 2560
แจ้งผู้บริหารไม่ต่ออายุการทำงานและแต่งตั้งรักษาการแทนตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
15 / 05 / 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและรวมของบริษัทย่อยประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560 (F45-3)
27 / 04 / 2560
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560
13 / 03 / 2560
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 บนเว็ปไซต์ของบริษัท
27 / 02 / 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
27 / 02 / 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและรวมของบริษัทย่อยประจำปี 2559 (F45-3)
23 / 02 / 2560
การจ่ายปันผลเป็นเงินสดและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560
26 / 01 / 2560
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
26 / 01 / 2560
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
26 / 01 / 2560
แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่
   2560  2559  2558  2557  ย้อนกลับ >>

Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited