เกี่ยวกับเรา


                 
จรรณยาบรรณธุรกิจ

                                    เพื่อแสดงถึง เจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  อย่างโปร่งใส   มีคุณธรรม    มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจน
                 สังคมสิ่งแวดล้อมบริษัทจึงกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคน  ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติ
                 ปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทนำข้อบังคับและระเบียบต่างๆเดิมมาปรับปรุงในปี 2550 และประกาศใช้จรรยาบรรณ
                 ธุรกิจและระเบียบข้อบังคับบริษัทฉบับปรับปรุงมาใช้อย่างเป็นทางการในปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ดังนี้


                 จรรณยาบรรณ
               

                                    บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) จัดทำคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานตลอดจน
                 ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับขั้น  ได้นำไปใช้ในการทำงานตลอดจนสามารถปรับปรุงใช้กับการดำเนินวิถีชีวิตประจำวัน  เมื่อทุกคนสามารถเข้าใจและปฎิบัติ
                 ตนอยู่ในจริยธรรมอันดีงามแล้ว ย่อมส่งผลไปถึงการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสต่อตัวพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น
                 และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯเชี่อมั่นว่าคู่มือจริยธรรมนี้จะช่วยให้บริษัทฯเจริญก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและได้รับความเชื่อมั่นจากทุกฝ่ายทั้งภายใน     
                 และภายนอกองค์กร ดังนั้นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนควรปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมนี้ให้เป็นปกติโดยทั่วไป

                 คู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีดังนี้

                 1.  มุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งพัฒนาองค์กรให้เติบโตและก้าวหน้าอย่างมั่นคง
                 2.  ดำเนินการบริหารและการจัดการองค์กรอย่างรอบคอบ ด้วยความรู้ ความสามารถและทักษะอย่างเต็มที่
                 3.  ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลัก ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
                 4.  องค์กรยึดมั่นในกฎหมาย และมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา  รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างโปร่งใส
                 5. ไม่นำสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย  หรือข้อมูลที่ถือเป็นความลับขององค์กรไปหาประโยชน์ใส่ตนและผู้เกี่ยวข้อง  หรือนำไปเปิดเผยแก่
                 บุคคลภายนอกที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์


                 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

                1.  สร้างผลตอบแทนที่เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ และความระมัด
                 ระวัง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจแกผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน จัดทำ
                 รายงานสถานะขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและครบถ้วน  ตามความเป็นจริงแก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง  ไม่เปิดเผยสารสนเทศแก่ผู้ไม่เกี่ยวข้อง  โดย
                 มิชอบ
                 2. ไม่ดำเนินการใดอันก่อให้เกิดผลเสียแก่องค์กรโดยไม่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นทราบก่อน

                 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

                 1. 
สนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่ดีเลิศและเหมาะสม
                 2.  จัดระบบที่สามารถให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนข้อบกพร่องของบริการความไม่พอใจ และเสนอข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อดำเนินการตอบสนอง              
                 แก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
                 3.  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ให้รีบแจ้งลูกค้าเพื่อทราบ    และร่วมพิจารณาหาแนวทาง
                 แก้ไขปัญหา
                 4.  เสนอข่าวสารบริการแก่ลูกค้าอย่างเที่ยงตรงถูกต้องเป็นธรรมและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงใดๆ
                 5.  ให้ความสำคัญและไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์ใสตนเองและผู้เกี่ยวข้องไม่ว่ากรณีใดๆ


                 ความรับผิดชอบต่อ
เจ้าหน้าที่

                 1. 
ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับ คู่ค้าหรือเจ้าหนี้
                 2.  ปฏิบัติตามข้อตกลงกับคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเที่ยงตรงและเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆได้ต้องรีบแจ้งคู่ค้าหรือเจ้าหนี้         
                 โดยเร็วเพื่อรวมกันพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหา
                 3.  เสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่คู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนตามความเป็นจริง


                 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

                 1. 
ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามความรู้  ความสามารถ  ความรับผิดชอบ  และคุณภาพของงานของพนักงานแต่ละคน
                 2.  การให้รางวัล หรือลงโทษพนักงานต้องใช้ความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  และต้องกระทำด้วยความสุจริต             
                 3.  ให้ความสำคัญแก่การฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อพัฒนาขีดความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกคน
                 4.  ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ข้อบังคับต่างๆ และสวัสดิการของพนักงาน
                 5.  รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อความปลอดภัยแก่สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน
                 6.  ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง พัฒนา และปรับปรุงแก้ไขของบริษัทอย่างทั่วถึง        
                 7.  เผยแพร่ข้อปฏิบัติและจริยธรรมแก่พนักงานทุกคนเพื่อนำไปปฏิบัติในการทำงานของพนักงาน
                 8.  ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันและหลีกเลี่ยงกระทำการใดๆอันส่งผลต่อความก้าวหน้า
                 และมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน
                 9.  ไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไปหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ
               10.  รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์แก่องค์กรที่ตั้งอยู่บนหลักเหตุและผล

                 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท

                                    ทรัพย์สินของบริษัทหมายถึง สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ยังรวมข้อมูลเอกสารสิทธิ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์และความลับต่างๆ
                 ของบริษัท เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการรับผิดชอบใน ทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัท

                 1.  กรรมการ  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พนักงาน    ต้องไม่นำทรัพย์สินต่างๆของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่ได้รับ
                 อนุญาตจากผู้มีอำนาจแล้วเท่านั้น
                 2.  พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบมิให้ทรัพย์สินของบริษัท สูญเสีย สูญหาย หรือเสื่อมค่า โดยเปล่าประโยชน์ ทรัพย์สินต่างๆของบริษัท ควรนำมาใช้
                 ในการดำเนินกิจการของบริษัทเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของการดำเนินงานและคุ้มค่าทรัพย์สินสูงสุด
                 3.  พนักงานไม่ควรกระทำการปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือตกแต่งทรัพย์ของบริษัท ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอำนาจแล้วเท่านั้น
                 4.  ห้ามมิให้พนักงาน ปลอมแปลง แก้ไข และ / หรือตกแต่งเอกสารของบริษัทโดยมิชอบ
                 5.  ในกรณีทรัพย์สินเป็นคอมพิวเตอร์ ห้ามมิให้พนักงานนำโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์หรือโปรแกรมผิดกฎหมายใดๆลงในเครื่องของบริษัท  กรรมการ
                 และพนักงานควรใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูลและหลีกเลี่ยงเว็ปไซต์ที่ไม่ควรดังนี้ เว็ปไซต์ผิดกฎหมายตลอดจนเว็ปไซต์ที่ละเมิดจารีตประเพณี
                 หรือศีลธรรมอันดีงาม

                 ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

                 1. 
สนับสนุนกิจการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
                 2.  หลีกเลี่ยงการ กระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียหายแก่ประเทศชาติ บ้านเมือง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
                 3.  ไม่ส่งเสริมหรือให้ความร่วมมือใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อส่วนรวมและความมั่นคงของประเทศ
                 4. 
 สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติในองค์กรแก่พนักงานทุกระดับ

                 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

                 1. 
หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่ส่งผลให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร
                 2.  ในกรณีจำเป็นต้องทำเพื่อผลประโยชน์แก่องค์กร กรรมการ  ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการอนุมัติ
                 3.  กรณีที่กรรมการผู้บริหารพนักงานหรือบุคคลในครอบครัว  เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในองค์กรหรือบริษัทที่เป็นกิจการที่แข่งขันใดๆที่อาจ
                 ก่อให้เกิดการขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์กับธุรกิจขององค์กร จำเป็นต้องแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
                 4.  กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการหุ้นส่วนในกิจการอื่นๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิด การขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์
                 5.  กรรมการ  ผู้บริหาร  หรือพนักงานจะต้องไม่รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า คู่ค้าขององค์กรหรือจากบุคคลใด อันเนื่องมาจากการทำงาน
                  ในนามขององค์กร
                 6.  กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน  จะต้องหลีกเลี่ยง การรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงิน  และมิใช่ตัวเงินจากคู่ค้าหรือผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
                 ยกเว้นในช่วงเทศกาลหรือประเพณีนิยมทั้งนี้มูลค่าไม่ควรเกิน5,000บาทในกรณีที่เกินให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อความเหมาะสม

                 การใช้สิทธิทางการเมือง

                                    บริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญของการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี  โดยให้การสนับสนุนให้กรรมการ  ผู้บริหารและพนักงานทำหน้าที่ในฐานะ
                 พลเมืองที่ดีตามกฎหมาย  แต่ห้ามมิให้กระทำการใดๆ  ที่ชี้นำหรือทำให้เข้าใจว่า     บริษัทฯให้การสนับสนุนแก่พรรคการเมืองใดๆหรือกลุ่มพลังใดๆ
                 พนักงานมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองอย่างอิสระนอกเหนือเวลางานและห้ามทำกิจกรรมทางการเมืองในนามบริษัท

                 การรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกิจ

                                    องค์กรได้กำหนดให้สำนักเลขานุการหรือคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นหน่วยรับร้องเรียนด้านจริยธรรมซึ่งพนักงานผู้เกี่ยวข้อง
                 และ/หรือผู้ประสบพบเห็นสามารถส่งข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมโดยตรงตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ต่อไปนี้

                 หน่วยรับร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกิจ
                 สำนักเลขานุการ และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
                 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)
                 90 หมู่ 1  ซอยสยามไซโล   ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
                 ตำบลสำโรงกลาง   อำเภอพระประแดง
                 จังหวัดสมุทรปราการ  10130
                 หรือ ทางอีเมล์ดังต่อไปนี้.-
                 E-mail Address : Thaisugarterminal@gmail.com 

                                    

Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited