เกี่ยวกับเรา


                 
าสน์จากท่านประธานกรรมการ


                    นายปรีชา อรรภวิภัชน์ (ประธานกรรมการ)

                                    ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด(มหาชน)คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่โดยได้พิจารณาในด้านต่างๆ
                 อย่างรอบคอบเกี่ยวกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการลงทุนในการดำเนินธุรกิจทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย ด้านบริหารการเงิน
                 ด้านปฏิบัติการด้านบุคลากร ด้านบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง -พิจารณาแหล่งเงินทุนที่ให้ความสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือ เพื่อให้
                 เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงดูแลให้มีระบบควบคุมภายในอย่างพอเพียง ทั้งนี้เพื่อ
                 มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สูงสุดอันจะเกิดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น  เป็นสิ่งสำคัญและได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทไว้เป็นแนวทางใน
                 การนำนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสตรวจสอบได้ มีจริยธรรมเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
                 และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

               

                                    สุดท้ายนี้  ในนามของคณะกรรมการบริษัท  ขอขอบคุณพนักงานทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่าง
                 มั่นคงเสมอมาและขอขอบคุณผู้ถือหุ้น     พันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดี   บริษัทจะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเติบโต
                 อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคมชุมชนตลอดไป

                 าสน์จากท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

                    นายประภาส ชุติมาวรพันธ์์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)

                                    อุตสาหกรรมน้ำตาลเป็นอุตสาหกรรมภาคการเกษตรส่งออกที่ทำรายได้เข้าประเทศในปีหนึ่งๆ  เป็นจำนวนมากสำหรับฤดูการผลิตปี
                 2557/2558ปริมาณอ้อยทั่วประเทศ มีจำนวนถึง 105.959 ล้านตันเพิ่มขึ้น 2.359 ล้านตัน โดยมีปริมาณผลผลิตแบ่งเป็นน้ำตาลทรายขาวจำนวน
                 1.6 ล้านตัน น้ำตาลทรายดิบจำนวน 3.9 ล้านตัน น้ำตาลชนิดอื่นอีก  0.647 ล้านตัน  นอกจากนี้ยังมีผลพลอยได้จากการผลิต ได้แก่ กากน้ำตาล
                 จำนวน 4.607 ล้านตันในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 1,672.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 103.517
                 ล้านบาทหรือร้อยละ  6.59  โดยมีผลประกอบการรวมเป็นกำไรสุทธิ  144.76  ล้านบาท  เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานปี 2557 ซึ่งมีกำไร
                 207.17 ล้านบาทลดลง 62.41 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 30.12เนื่องจากรายได้จากการขนถ่ายสินค้าและรับฝากสินค้าลดลงประกอบกับบริษัท
                 และบริษัทย่อยอยู่ในช่วงขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นจึงทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ด้านผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ ประจำปี 2558 บริษัทฯ มีกำไร
                 สุทธิหลังหักรายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย แล้วจำนวน 74.04 ล้านบาทลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีกำไร 98.02 ล้านบาท ลดลงจำนวน 23.98
                 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 24.46 เนื่องจากมีรายได้จากการบริการในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 เป็นเงิน 37 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 14.32                                    
                                    สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการของ บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)และบริษัทย่อยขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน
                 ที่ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯด้วยดีเสมอมา   คณะกรรมการพร้อมจะดูแลกิจการของบริษัทและในเครือให้มีความมั่นคง
                 และเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตCopyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited