เกี่ยวกับเรา


                 
าสน์จากท่านประธานกรรมการ


                    นายปรีชา อรรภวิภัชน์ (ประธานกรรมการ)

                                    บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริการด้านขนส่งและโลจิสติกส์   และดำเนินธุรกิจในด้านการให้บริการขนถ่ายสินค้า    ท่าเทียบเรือ
                 รวมทั้งโกดังสินค้าให้เช่าพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยวิสัยทัศน์   “เป็นผู้นำด้านการให้บริการคลังสินค้า ท่าเทียบเรือและธุรกิจต่อ
                 ต่อเนื่องที่มีมาตรฐานระดับสากล โดยบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” มุ่งพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรมและเป็น
                 มิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาความคิดบุคลากรให้เติบโตอย่างมีความรู้และ
                 ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น           
                 

                                    ในปี 2560 บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินนโยบายการลดต้นทุนในหลายด้าน โดยมีการปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการ
                 ควบคุมต้นทุนเข้าไปในวัฒนธรรมองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นด้านคลังสินค้า การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต หรือการ
                 ขนส่ง อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพ  ในการทำงานให้พร้อมสำหรับการขยายตลาด นอกจากนั้นเพราะความได้เปรียบในเรื่องที่ตั้งของท่าเรือและคลัง
                 สินค้าที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน   ทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนจากการประหยัดต่อขนาดทำให้รายได้จากการขาย   และบริการของบริษัทปรับตัวขึ้น
                 โดยบริษัทสามารถทำกำไรสุทธิ 96.855 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ 71.677 ล้านบาท
                

               

                                    ในนามของประธานกรรมการผมขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงินพันธมิตรทาง
                 ธุรกิจ ลูกค้าตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยดำเนินธุรกิจด้วยความเสียสละ ทุ่มเท อดทนและซื่อสัตย์ส่งผลให้บริษัท
                 ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ บริษัทขอยืนยันว่าจะดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึง
                 มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน


                 าสน์จากท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

                    นายประภาส ชุติมาวรพันธ์์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)

                                    ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า บมจ. ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล เป็นผู้นำการบริการด้านขนส่งและโลจิสติกส์และดำเนินธุรกิจในด้านการให้บริการ
                 ขนถ่ายสินค้า  ท่าเทียบเรือ รวมทั้งโกดังสินค้าให้เช่าที่มีจุดเด่นด้านการให้บริการแบบครบวงจรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเสาะแสวงหาแนว
                 ทางเพื่อปรับปรุงการให้บริการด้านต่างๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรและมีส่วนช่วย
                 เหลือสังคมหัวใจสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านการให้บริการมาจากการให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทฯ มีนโยบายพัฒนา พนง.
                 ภายในองค์กรให้มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆและพัฒนาด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย


                                    นอกจากนี้ การดำเนินธุรกิจยังยึดหลักจริยธรรมที่ดีและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     โดยได้วางแนวทางเพื่อเข้าร่วมกับคณะกรรมการ
                 แนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของภาคเอกชนที่ต้องการสร้างความตระหนักถึงปัญหาและสร้างสรรค์
                 สังคมไทยไปสู่การปลอดคอร์รัปชั่นด้านมิติ ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
                 และพร้อมเข้าไปช่วยลดผลกระทบดังกล่าว        


                                    
                                    ปี 2560 เป็นอีกหนึ่งปีที่เศรษฐกิจของประเทศยังชะลอตัว แต่อย่างไรก็ตามผลประกอบการของบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทสามารถ
                 สร้างรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น โดยในปี 2560 บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิได้ 96.855 ล้านบาท บาทเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี2559
                 จำนวน 71.677 ล้านบาท      


                                    ข้างต้นทั้งหมดนี้ คือปณิธานแห่งความมุ่งมั่นและความตั้งใจของ บมจ.ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล ที่พร้อมจะประกอบธุรกิจด้วยความดูแลใส่
                 ใจต่อผู้มีส่วนได้เสียเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณตลอดจนมีธรรมภิบาลเป็นเครื่องกำกับให้การดำเนิน
                 กิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใสและยุติธรรม ในขณะเดียวกันก็มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
                 อันจะเป็นกุญแจสำคัญสู่การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
                 Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited