เกี่ยวกับเรา


                 
าสน์จากท่านประธานกรรมการ


                    นายปรีชา อรรภวิภัชน์ (ประธานกรรมการ)

                                    ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด(มหาชน)คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่โดยได้พิจารณาในด้านต่างๆ
                 อย่างรอบคอบเกี่ยวกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการลงทุนในการดำเนินธุรกิจทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย ด้านบริหารการเงิน
                 ด้านปฏิบัติการด้านบุคลากร ด้านบริหารความเสี่ยง   รวมทั้งพิจารณาแหล่งเงินทุนที่ให้ความสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือ เพื่อให้
                 เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงดูแลให้มีระบบควบคุมภายในอย่างพอเพียง ทั้งนี้เพื่อ
                 มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สูงสุดอันจะเกิดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสิ่งสำคัญ  และได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทไว้เป็นแนวทางใน
                 การนำนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสตรวจสอบได้ มีจริยธรรมเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
                 และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

               

                                    สุดท้ายนี้  ในนามของคณะกรรมการบริษัท  ขอขอบคุณพนักงานทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่าง
                 มั่นคงเสมอมาและขอขอบคุณผู้ถือหุ้น     พันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดี   บริษัทจะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเติบโต
                 อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคมชุมชนตลอดไป

                 าสน์จากท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

                    นายประภาส ชุติมาวรพันธ์์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)

                                    บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการในรูปของการขนส่งและโลจิสติกส์และดำเนินธุรกิจในด้าน
                 การให้บริการขนถ่ายสินค้าท่าเทียบเรือรวมทั้งโกดังสินค้าให้เช่าธุรกิจหลักที่ให้บริการของกลุ่มบริษัท คือ บริการขนถ่ายสินค้าที่สำคัญ คือ น้ำตาล
                 ดิบ น้ำตาลทราย และกากน้ำตาล ในส่วนของโกดังสินค้าบริษัทไม่เพียงแต่ให้บริการโกดังสินค้าเพื่อส่งออกสินค้าเท่านั้นแต่ยังให้บริการเช่าโกดัง
                 สินค้าเพื่อเก็บข้าวสาร น้ำมันพืช และสินค้าเกษตรอื่นๆ เพื่อส่งออกและจำหน่ายในประเทศ


                                    ผลการดำเนินงานในปี 2559  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 1,727.62 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน
                 55.18 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.30 โดยมีผลประกอบการรวมเป็นกำไรสุทธิ  99.41 ล้านบาท  เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลการดำเนินงาน ปี 2558  ซึ่งมี              
                 กำไร 144.76 ล้านบาท ลดลง 45.36 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.33 เนื่องจากรายได้จากการขนถ่ายสินค้าและรับฝากสินค้าลดลงประกอบกับ
                 บริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในช่วงขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นจึงทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น


                                    
                                    สำหรับผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการประจำปี 2559 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิหลังหักรายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อยแล้วจำนวน 33.73
                 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งกำไร 74.04 ล้านบาท โดยลดลงจำนวน 40.30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 54.44  เนื่องจากบริษัทมีรายได้จาก
                 การให้บริการในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เป็นเงิน 47.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.51


                                    ปัจจุบันบริษัทได้รับอนุมัติใบอนุญาตทำโครงการท่าเทียบเรือ 16C โดยบริษัท ทีเอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จำกัด(บริษัทย่อย)ดำเนิน
                 การเพื่อรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้ถึง 3,500 Teus. และร่วมลงทุนกับบริษัท อาร์ซีแอล โลจีสติกส์ จำกัด โดยถือหุ้น 20% ในการจัดตั้ง  บริษัทปู่เจ้า   
                 คอนเทนเนอร์
เทอร์มินอล จำกัด เพื่อบริหารจัดการท่าเรือขนถ่ายสินค้า


                                    นอกจากนี้บริษัท ทีเอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ลงทุนติดตั้งแผงโซล่าร์รูฟ  ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 100 กิโล
                 วัตต์ เพื่อนำกระแสไฟไปในโรงทอกระสอบอีกด้วย

             
                                    ในนามของคณะกรรมการของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ -
                 ความเชื่อมั่นและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯด้วยดีเสมอมา  คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นอย่างสูงที่จะนำพาบริษัทและในเครือให้มีความมั่นคง เจริญ
                 ก้าวหน้า และประสบความสำเร็จต่อไป าCopyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited