นักลงทุน
สัมพันธ์

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประจำปี 2561                 

ลำดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
คิดเป็น (%)
1. 
  บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) 91,301,062  23.82 
2.    นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ 63,818,515  16.65 
3.    บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด 38,003,736  9.91 
4.    นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ 31,299,893  8.17 
5.    น.ส.เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์ 27,206,675  7.10 
6.    นายประภาส ชุติมาวรพันธ 19,022,666  4.97 
7.    บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด 18,169,747  4.74 
8.    บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด 16,027,170  4.18 
9.    นางบุญพร้อม ชินพิลาศ 5,402,978  1.41 
10.    น.ส.กุลกมล ว่องวัฒนะสิน 3,960,000  1.03 
    ผู้ถือหุ้นอื่น 69,114,739  18.03 
    จำนวนหุ้นทั้งหมด 383,327,181  100.00 


 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประจำปี 2560                 

ลำดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
คิดเป็น (%)
1. 
  บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) 91,301,062  23.82 
2.    นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ 63,818,515  16.65 
3.    บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด 38,000,252  9.91 
4.    นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ 31,299,893  8.17 
5.    น.ส.เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์ 27,206,675  7.10 
6.    นายประภาส ชุติมาวรพันธ 18,169,747  4.74 
7.    บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด 17,788,066  4.64 
8.    บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด 16,027,170  4.18 
9.    นางบุญพร้อม ชินพิลาศ 5,402,978  1.41 
10.    น.ส.กุลกมล ว่องวัฒนะสิน 3,960,000  1.03 
    ผู้ถือหุ้นอื่น 70,352,823  18.35 
    จำนวนหุ้นทั้งหมด 383,327,181  100.00 


 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประจำปี 2559                 

ลำดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
คิดเป็น (%)
1. 
  บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) 91,301,062  23.82 
2.    นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ 63,818,515  16.65 
3.    บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด 38,000,252  9.91 
4.    นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ 31,299,893  8.17 
5.    น.ส.เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์ 27,206,675  7.10 
6.    นายประภาส ชุติมาวรพันธ 18,169,747  4.74 
7.    บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด 17,448,466  4.55 
8.    บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด 16,027,170  4.18 
9.    นางบุญพร้อม ชินพิลาศ 5,402,978  1.41 
10.    นางพัชรี ชินธรรมมิตร 3,978,471  1.03 
    ผู้ถือหุ้นอื่น 70,673,952  18.44 
    จำนวนหุ้นทั้งหมด 383,327,181  100.00 


Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited