นักลงทุน
สัมพันธ์

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประจำปี 2559                 

ลำดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
คิดเป็น (%)
1. 
  บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) 91,301,062  23.82 
2.    นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ 63,818,515  16.65 
3.    บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด 38,000,252  9.91 
4.    นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ 31,299,893  8.17 
5.    น.ส.เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์ 27,206,675  7.10 
6.    บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด 18,169,747  4.74 
7.    นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ 17,574,166  4.58 
8.    บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด 16,027,170  4.18 
9.    นางบุญพร้อม ชินพิลาศ 5,402,978  1.41 
10.    น.ส.กุลกมล ว่องวัฒนะสิน 3,960,000  1.03 
11.    นายธนดล สุจิภิญโญ 3,834,354  1.00 
12.    นายวีร์กฤติ ว่องวัฒนะสิน 3,833,280  1.00 
13.    นางพัชรี ชินธรรมมิตร 3,616,792  0.94 
14.    บริษัท รวมอาหาร จำกัด 3,219,955  0.84 
15.    นางสุมิตรา ชุติมาวรพันธ์ 2,940,851  0.77 
16.    นายวินย์ ชินธรรมมิตร 2,827,811  0.74 
17.    นายวิชญ์ ชินธรรมมิตร 2,516,795  0.66 
18.    น.ส.วริสา ชินธรรมมิตร 2,516,795  0.66 
19.    บริษัท ชินกิจ จำกัด 2,096,803  0.55 


Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited