การกำกับกิจการที่ดี


                 กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

                                   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะ
                 กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง      

                                   วัตถุประสงค์

                                   คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทบทวนข้อมูลต่างๆให้เป็นปัจจุบัน
                 มากยิ่งขึ้นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการ
                 ชุดย่อยตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีเพื่อให้คณะ
                 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใสเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
                 เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

                                   คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

                                   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คน และ 1 ใน 3  ของจำนวนกรรมการ
                 สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการดังกล่าวต้องเป็นกรรมการอิสระ

                                   คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและมีคุณสมบัติตาม
                 กฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

                                   วาระการดำรงตำแหน่ง

                                   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการปฎิบัติงานอยู่ในตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้เมื่อครบกำ-
                 หนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท  นอกจากการพ้น -
                 ตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
   

                                   1. ตาย
                                   2. ลาออก
                                   3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
                                   4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
                                   5.กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดคนหนึ่งลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการบริษัททั้งนี้การลาออก
                 จะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
                                   6. ในกรณี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้น
                 จากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินการงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
                                   7.ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
                 บริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทน เพื่อให้มีจำนวนกรรมการครบตามที่กำหนด โดย
                 บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทน อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่

                                   ขอบเขตหน้าที่

                 1. ดูแลโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
                 2. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยความโปร่งใส เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท                      โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
                 3. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทโดยความ
                     เป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
                 4. พิจารณาสรรหากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ/ผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
                     หลักที่บริษัทดำเนินการอยู่ ด้วยความโปร่งใส เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
                 5. จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที่กรรมการ
                     ผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปได้อย่าง
                     ต่อเนื่องโดยมีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ
                 6. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้มีความเป็นธรรมและสมเหตุผล โดย
                     พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน/ใกล้เคียงกับบริษัท รวมทั้งนำเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท
                     และกรรมการชุดย่อยต่อกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
                 7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาความเหมาะในการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเสนอแนะในภาพรวมเกี่ยวกับ
                     การกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของพนักงานบริษัทตามการแนะนำเบื้องต้นของกรรมการผู้จัดการใหญ่
                 8. ทบทวน เปลี่ยนแปลงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวการณ์ และนำเสนอขออนุมัติต่อคณะ
                     กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
                 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

                                   การประชุม

                 1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นและสมควรแก่หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรม
                     การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
                 2. ในการเรียกประชุมให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   โดย
             
        คำสั่งของปรานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแจ้งไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า7วันก่อนการประชุม
                     เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
                   
                                   การรายงาน

                                   รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและจัด
                 ทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทและลงนามโดยประธานกรรมการสรรหา
                 และพิจารณาค่าตอบแทน

                                   การประเมินผลของการปฎิบัติงาน

                                   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและ
                 พิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
                                                 
                                   
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่
                 29 มิถุนายน 2560 โดยมีผลบังคับใช้และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
               
                 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited