การกำกับกิจการที่ดี


                 
การควบคุมภายใน

                                    คณะกรรมการบริษัทฯ  จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ   และระบบบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยมี
                 ผู้ตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่สอบทานและควบคุมให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน  และเป้าหมายที่วางไว้อันได้แก่การตรวจสอบด้านบริหาร
                 ด้านปฏิบัติงาน และด้านบัญชีการเงินเทคโนโลยีสารสนเทศ   ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นตามมาตรฐานการตรวจสอบ
                 ภายในและรายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส     ในส่วนของคณะกรรมการบริษัทฯได้ให้กรรมการทุกท่านทำ
                 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เป็นประจำทุกปีเพื่อประเมินว่าแผนงานต่างๆที่บริษัทฯดำเนินการอยู่มีความรัดกุมและเพียง
                 พอหรือไม่เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับแผนใหม่ต่อไปในการประเมินจะประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

               
             

                                    - ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure)
                                    คณะกรรมการมีความเห็นว่า   บริษัทมีการประชุมและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยรับฟังปัญหามีส่วนร่วม
                 ในการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ   รวมถึงการกำหนดผลตอบแทนแก่พนักงาน  และแจ้งผลการดำเนินงานตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงาน
                 ซักถามได้  เพื่อแสดงความโปร่งใสในด้านโครงสร้างองค์กรบริษัท   มีการปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับบริษัทมหาชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยว
                 ข้อง โดยเคร่งครัดบริษัทมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงาน   ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัด
                 ทางผลประโยชน์กับบริษัท ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเน้นย้ำในเรื่องการมีจริยธรรมในฐานะเป็นองค์กรของมหาชน

                                    - การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
                                    บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอและติดตามผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะอย่างต่อ
                 เนื่องตลอดจนทำการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายใน    โดยวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงสาเหตุของปัจจัย
                 ความเสี่ยงและมาตรการในการลดความเสี่ยง เมื่อเห็นว่าสิ่งใดที่เป็นสาระสำคัญจะนำมาหารือในที่ประชุมคณะคณะกรรมการและฝ่ายบริหารและจะ
                 แจ้งให้พนักงานรับทราบถึงมาตรการการบริหารความเสี่ยงโดยจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงนั้น

                                    - การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
                                    คณะกรรมการฯกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
                 และไม่มีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายในปีที่ผ่านมา

                                    - ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (information and Communication Measure)
                                    มีการจัดลำดับความรับผิดชอบในการดูแลและเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบริษัทอย่างชัดเจน

                                    - ระบบการติดตาม (Monitoring)
                                    บริษัทฯ  ตระหนักถึงการควบคุมภายในที่ดี   ย่อมสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารและยังเป็นการลดความเสี่ยงทางธุรกิจช่วยให้บริษัท
                 ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ   มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมมีการปกป้องทรัพย์สินทั้งของบริษัทฯ และลูกค้าไม่ให้รั่วไหลสูญหาย หรือ
                 เกิดจากการทุจริตดูแลบุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยังเป็นการช่วยดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

                                    นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน    โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบัญชีบริษัทฯผู้ตรวจ
                 สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและผู้ตรวจสอบภายในซึ่งบริษัทจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาดำเนินการโดยที่ประชุมได้รายงานผลการสอบทาน
                 และให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัทฯ  และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและจะนำเสนอรายงานทางการเงินพร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
                 การดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินตามที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นไว้ใน
                 รายงานประจำปีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

                                    ขณะเดียวกันบริษัทยังให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานด้านต่างๆภายใต้กระบวนการติดตามและควบคุมที่เหมาะสม
                 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานพร้อมกับบทบาทเป้าหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ในระดับสายงานจน
                 ถึงระดับบุคคล  เพื่อให้บุคลากรเข้าใจหลักการปฏิบัติงานและสื่อสารบนพื้นฐานเดียวกัน  ในด้านการจัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมีจัดอบรม
                 พนักงานในการใช้ระบบนี้อย่างต่อเนื่อง     และจัดให้มีระบบสำรองข้อมูลที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ   รวมทั้งบริษัทได้มีการกำหนดขอบเขตของ
                 ข้อมูลที่สามารถรับและส่งผ่านระบบของบริษัทได ้เพื่อเป็นการป้องกันที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับระบบของบริษัท

                                    ในปี 2555 มาคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน  ซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายในไม่พบประ
                 เด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ  ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯญซึ่งมี
                 ความเพียงพอและมีประสิทธิผล


Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited