การกำกับกิจการที่ดี


                 
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

                                     บริษัทฯได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท อันได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้นและ
                 พนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย  สำหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการ
                 ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการฝ่ายบริหารและพนักงานบริษัทยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานโดย
                 ถือเป็นภาระหน้าที่และเป็นวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้

                 ผู้ถือหุ้น : ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นโดย

                             -  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆด้วยความบริสุทธิ์ใจและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และราย
                 ย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
                             -  บริหารองค์กรด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงสภาวะความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน
                 และอนาคต
                             -  ปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
                             -  จัดการดูแลมิให้สินทรัพย์ใดๆ ขององค์กรเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
                             -  จัดให้มีการรายงานสถานภาพขององค์กรโดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริงและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียม
                 กันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
                             -  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ขององค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
                             -  ไม่่เปิดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน
                             -  ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร

                 พนักงาน : บริษัทได้ให้ความสำคัญและปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันดังนี้

                             -  จัดระบบการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงานสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัททั่วไป
                             -  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
                             -  จัดให้มีระบบการบริหารบุคลากรในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานที่ชัดเจนมีการปฏิบัติโดยความ
                 สุจริตใจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
                             -  ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
                             -  รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน

                 คู่ค้า: บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อคู่ค้าโดย

                             -  ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาของคู่ค้าทุกรายหลีกเลี่ยงวิธีการที่อาจเป็นการไม่สุจริต
                             -  ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

                 ลูกค้า: บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดย

                             -  ให้บริการที่มีคุณภาพที่ยอมรับได้ของตลาด
                             -  เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงโดยคำนึงถึงประโยชน์สำหรับลูกค้า
                             -  ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม
                             -  ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าทั้งๆที่รู้ว่าสินค้าและบริการนั้นๆมีข้อบกพร่องเสียหาย หรืออาจเกิดอันตรายต่อลูกค้าได้และไม่
                 ปล่อยให้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพต่ำกว่าระดับที่กำหนดตกถึงมือลูกค้า
                             -  ไม่ทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
                             -  จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการและดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่าง
                  รวดเร็ว
                             -  รักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
                             -  หาทางลดต้นทุนการผลิตโดยรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสามารถเพิ่มประโยชน์ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
                             -  รักษาสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้  ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า
                 ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
                             -  ไม่ค้ากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการและไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับลูกค้า

                 คู่แข่งทางการค้า: บริษัทปฏิบัติตามกรอบและกติกาการแข่งขันที่ดีโดย

                             - ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
                             -  ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
                             -  ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

                 สังคมส่วนรวม: มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและสังคมโดย

                             -  ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
                             -  ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ
                             -  สร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
                             -  ควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
                             -  ไม่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
                             -  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฏระเบียบต่างๆต่อ
                 หน่วยงานนั้น

Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited