การกำกับกิจการที่ดี


                 กฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

                                   คณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไป
                 ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง      

                                   วัตถุประสงค์

                                   คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัท ในการปฎิบัติหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับ
                 ความถูกต้องของรายงานทางการเงินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและหลักจรรยาบรรณต่างๆเพื่อส่งเสริม
                 ให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี  และมีการสอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจ
                 สอบ และนำเสนอในรายงานประจำปีของบริษัท

                 1. ขอบเขตอำนาจหน้าที่

                  ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

                 1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
                 2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
                      และพิจารณาความเป็นอสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย  เลิกจ้างหัวหน้าหน่วย

                      งานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
                 3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
                      ธุรกิจของบริษัท

                 4.  พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
                      ต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

                 5.  พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้
                      เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
                 6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
                      ตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้

                  (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
                  (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในบริษัท
                  (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
                            ธุรกิจของบริษัท
                  (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
                  (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
                  (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
                  (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตดดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร(charter)
                  (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

                 7.  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ
                      ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน

                      ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

                  (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางประโยชน์
                  (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
                  (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องธุรกิจของบริษัท

                 8.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

                 2. คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบและคุณสมบัติดังนี้

                 1.  กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีอย่างน้อย 3 คน ซึ่งในจำนวนนี้อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์
                      เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
                 2.  มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
                 3.  ให้คณะกรรมการบริษัทเลือก และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
                 4.  เลขานุการบริษัท  ทำหน้าที่เลขาคณะกรรมการตรวจสอบ

              
               
                 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited