การกำกับกิจการที่ดี


                 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

                             บริษัทฯ  ให้ความสำคัญกับเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลการกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วน
                 ได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ  ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางทางการเงินและที่ไม่ใช่ทาง
                 การให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอเชื่อถือได้และทันเวลาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูล
                 สารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portalของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท
ทั้งนี้ในการเปิดเผยสารสนเทศของ
                 บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการหรือกรรมการรองผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการเป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล  นอกจากนั้นมีสำนักเลขานุการ
                 บริษัท ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบันผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
         

                                    1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
                                        1) รายงานประจำปี
                                        2) งบการเงินของบริษัท
                                        3) เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทและอื่นๆ

                                    2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

                                    3. กระทรวงพาณิชย์

                                    4. เว็บไซต์ของบริษัท www.tstegroup.com ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

                                    5. การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

                                    บริษัทฯ  ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก
                 ทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัด  และติดตามแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้
                 มั่นใจได้ว่ากฎหมายกฏเกณฑ์ข้อบังคับที่บริษัทฯถือปฏิบัตินั้น  มีความทันสมัยและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส
                 
ถูกต้องตรงไปตรงมา เช่น

                                    1. เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา

                                    2.จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

                                    3. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับ
                 ทางบริษัท

                                    4. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยและจำนวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล

                                    5. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน

                                    6. เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล

                                    7. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการรวมทั้งรูปแบบลักษณะและจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละคนได้รับจากการเป็น -
                 กรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ

                                    8. กำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในและระเบียบปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารซึ่งสอด
                 คล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยระเบียบข้างต้น มีหลักการที่สำคัญดังนี้

                                    - จัดระบบงานสถานที่ปฏิบัติงาน การเก็บรักษาข้อมูลภายในไม่ให้ถูกเปิดเผยไปยังบุคคลอื่นและการใช้ข้อมูลภายในหรือ
                 การส่งข้อมูลภายในให้กระทำได้เฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องรู้หรือต้องใช้ในการปฏิบัติงานเท่านั้น

                                    - ห้ามกรรมการและผู้บริหารทำรายการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์   โดยอาศัยข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญต่อ
                 การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือนำข้อมูลภายในนั้นออกเปิดเผย
                 เพื่อให้ผู้อื่นกระทำดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์

                                     - กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท  ี่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ ที่ออกโดยบริษัทของตนของคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่
                 บรรลุนิติภาวะและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวทุกครั้ง     เมื่อมีการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น  ตามที่สำนักงาน
                 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด    และต้องสำเนารายงานข้างต้นต่อเลขานุการบริษัท  เพื่อรวบรวมเสนอต่อที่ประชุม
                 คณะกรรมการบริษัททราบด้วย นอกจากนี้    บริษัทยังกำหนดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ  ตามเกณฑ์ที่กำหนดต้อง
                 รายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ของตนของคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงานของบริษัทด้วย

                                    - ในการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในบริษัท ได้กำหนดช่วงระยะเวลาที่จำกัดการ-
                 ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   ให้งดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวใน
                 ช่วง  14  วัน  ก่อนวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการดำเนินงานรายไตรมาส  จนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและมีการแจ้ง
                 ระเบียบกฎเกณฑ์ในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการและพนักงานที่เกี่ยวข้องทราบ    โดยในปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฎิบัติ
                 ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

                                    9. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตน     และผู้เกี่ยวข้องครั้งแรกต่อเลขานุการบริษัทเพื่อ
                 รายงานเสนอต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติหลัก
                 ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยในปี 2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง


Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited