การกำกับกิจการ
ที่ดี


                 สิทธิและการปฎิบัติตน
ของผู้ถือหุ้น

                                    บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในเวลาไม่เกิน  4  เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี  และหากมีความ
                 จำเป็น
เร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณท์
                 กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
               

                                    การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

                                    บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย   ได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ    ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของ
                 บริษัทด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้โดยให้สิทธิในการซื้อขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ได้อย่างอิสระ  การได้รับส่วนแบ่งกำไรจาก
                 บริษัทการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น   การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ  การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท  เช่น  การเลือกตั้ง
                 กรรมการ การอนุมัติจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและอื่นๆทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่นนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐาน
                 ต่างๆข้างต้นแล้วบริษัทยังได้ดำเนินการ 
ในเรื่องต่างๆที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิผู้ถือหุ้น ดังนี้

                                    1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน     และทันต่อเหตุการณ์โดยบางเีรื่อง
                 แม้ว่าตามเงื่อนไขของกฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ต้องเปิดเผย   แต่หากบริษัทเห็นว่าเรื่องใดมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องรับรู้บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
                 ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและข่าวบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                                    2. ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุม       และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าโดยบริษัทได้เผยแพร่
                 ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์   และโดยการส่งเอกสารนอกจากนี้ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออก
                 เสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในเอกสารที่บริษัทได้จัดส่งไปกับหนังสือนัดประชุม

                                    3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัท  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคล
                 ใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไป   พร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลด
                 หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย

                                    4. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธ   ิ์เสนอวาระการประชุมโดยผู้ถือหุ้นต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2,000,000 หุ้น
่                 อาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้  ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องให้ข้อมูล  เพื่อให้บริษัทฯตรวจสอบการถือหุ้นได้ โดยบริษัทเปิดโอกาส
                 ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้า 2 เดือนคือ ตั้งแต่ วันที่ 1  ธันวาคม 2556 - 31 มกราคม 2557 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
                 เป็นผู้กลั่นกรองเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระ   การประชุมบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่
                 กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ       เพื่อให้บรรจุเป็นวาระบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุม
ี่                 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ   นอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ ิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการ
                 เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยกรณีนี้คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณา เพื่อสรรหารวมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคล
                 เข้าเป็นกรรมการบริษัท   จากนั้นจะได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม  ให้คณะกรรมการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
                 พิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยบริษัทได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
                 เพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วยทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ
                 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

                                    5. ในปี 2557บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันที่ 24 เมษายน 2557ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 15 ท่าน  โดย
                 บริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้องประชุมบริษัทไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) ชั้น 3  เช่นเดียวกับในปี 2555 เนื่อง
                 จากสามารถรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจเข้าประชุม  ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมและซักถามแสดงความคิด
                 เห็นต่างๆอยู่ภายในห้องประชุมเดียวกัน ทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

                                    ในวันที่ประชุมบริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยให้ผู้ถือหุ้น  ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละ
                 วาระ  โดยบริษัทได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น เฉพาะบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย   และงดออกเสียงเพื่อคำนวณหักออกจากผู้มี
                 สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด   ยกเว้นระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  และงดออกเสียงนำมา
                 คำนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

                                    6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะมีการเลือก
                 ตั้งในวันประชุมบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงแต่ละบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งได้อย่างเป็นอิสระนอกจากนี้ บริษัทได้กำหนด
                 ให้มีวาระเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการโดยแบ่งประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคณะจะได้รับเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเป็นเบี้ยประชุม
                 และโบนัสกรรมการบริษัท ซึ่งหากมีการเสนอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

                                    7. ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่างๆอย่างอิสระก่อนการลงมติวาระใดๆ
                 นอกจากนั้น  บริษัทได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย  ข้อซักถามบริษัทได้จัดเตรียม
                 บุคลากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

                                    8. ในวาระใดๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้    หากผู้ถือหุ้นร้องขอและมีผู้ถือหุ้น 5 คน
                 รับรอง เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ

                                    9.ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2557   บริษัทได้พิจารณาตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น
                 ล่วงหน้า  โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว  และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัด -
                 ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

                                    ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

                                    
บริษัท ฯ ให้ความเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม  ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย   นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้น
                 ต่างชาติโดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เช่น

                                    1.กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็นหรือข้อเรียก
                 ร้องไปยังกรรมการอิสระซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น  หากเป็นข้อร้องเรียนก็จำดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
                 หาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยรวม
                 หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทกรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย   ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนด
                 เป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

                             2.คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ( InsiderTrading ) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง
                 คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

                                    3.สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น  บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ตามแบบกระทรวง
                 พาณิชย์กำหนดและจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น   นอกจากนี้บริษัทยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้วมี
                 สิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา  และยังไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออก
                 เสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

                                    4.เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว   นอกจากการแจ้งมติที่ประชุม ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ
                 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วบริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระบนเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันทำการ

                                    5.มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนประกอบด้วยข้อมูลสาระสำคัญได้แก่มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงโดยแบ่งเป็น
                 จำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงหรือบัตรเสียในแต่ละวาระ คำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมแล้วส่งรายงานการประชุม
                 ให้แก่ผู้ถือหุ้นและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

                                    การจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเยี่ยมชมกิจการ

                                    บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเยี่ยมชมกิจการ  หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสามัญประจำปีทุกปี  โดยจัดบุคลากรพาชมภายในบริเวณ
                 บริษัทฯเช่น ท่าเทียบเรือ การปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายต่างๆ อันได้แก่ ฝ่ายคลังสินค้าและสถานีเทน้ำตาล ห้องชั่ง รถบรรทุกสถานีรับและเก็บกาก
                 น้ำตาลและในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเยี่ยมชมกิจการบริษัทย่อย เช่น โรงงานแป้งสาลี โรงกลั่นน้ำมันปาล์มและโรงงานทอกระสอบ คณะกรรมการ
                 ได้จัดให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงานพาชมจนเป็นที่พอใจของผู้ถือหุ้น


Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited