นักลงทุนสัมพันธ์
งบการเงินบริษัท
รายงานการเงิน ประจำปี 2559
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่   1/2559
งบการเงินไตรมาสที่   2/2559
งบการเงินไตรมาสที่   3/2559
งบการเงินประจำปี 2559


รายงานการเงิน ประจำปี 2558
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่   1/2558
งบการเงินไตรมาสที่   2/2558
งบการเงินไตรมาสที่   3/2558
งบการเงินประจำปี 2558


รายงานการเงิน ประจำปี 2557
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่   1/2557
งบการเงินไตรมาสที่   2/2557
งบการเงินไตรมาสที่   3/2557
งบการเงินประจำปี 2557


รายงานการเงิน ประจำปี 2556
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่   1/2556
งบการเงินไตรมาสที่   2/2556
งบการเงินไตรมาสที่   3/2556
งบการเงินประจำปี 2556


Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited