นักลงทุนสัมพันธ์

   ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์  

    คุณจุไรรัตน์ นิลดำ (เลขานุการบริษัท)

    90 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง
    อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
    เบอร์โทรศัพท์ 02-183-4567 ต่อ 1031
    เบอร์โทรสาร 02-1834561
    อีเมล์ jurairat.n@tstegroup.com

   ภาพวิดีทัศนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นCopyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited