เกี่ยวกับเรา


                 คณะกรรมการ
บริษัท

                 ประกอบด้วยกรรมการ 15 ท่าน ประกอบด้วย

นายปรีชา   อรรถวิภัชน์

ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
 นายประภาส ชุติมาวรพันธ์

กรรมการผู้จัดการ
และประธานกรรมการบริหาร
   นายพงศ์  ชินธรรมมิตร

กรรมการรองผู้จัดการ
และรองประธานกรรมการบริหาร
 นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

กรรมการบริหาร
และรองประธานกรรมการบริหาร
นายณรงค์  เจนลาภวัฒนกุล

กรรมการบริหาร
นายชลัช ชินธรรมมิตร์

กรรมการ
นายวินย์ ชินธรรมมิตร

กรรมการ
นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์

กรรมการ
นายธนดล    สุจิภิญโญ

กรรมการ
นางเยาวนุช    ชุติมาวรพันธ์

กรรมการ
นายพัลลภ เหมะทักษิณ

กรรมการ
 นายจเด็จ    อินสว่าง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
น.ส.จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย

กรรมการ
นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศวกุล

กรรมการ
นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์

กรรมการ
 

               

Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited