เกี่ยวกับเรา


                 คณะกรรมการ
บริษัท

                 ประกอบด้วยกรรมการ 15 ท่าน ประกอบด้วย

นายปรีชา   อรรถวิภัชน์

ประธานกรรมการ
 นายประภาส ชุติมาวรพันธ์

ประธานบริหาร
   นายพงศ์  ชินธรรมมิตร

กรรมการบริษัท
และกรรมการบริหาร
 นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

กรรมการบริษัท
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายณรงค์  เจนลาภวัฒนกุล

กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
นายชลัช ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริษัท
นายวินย์ ชินธรรมมิตร

กรรมการบริษัท
นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริษัท
นายธนดล    สุจิภิญโญ

กรรมการบริษัท
นางเยาวนุช    ชุติมาวรพันธ์

กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
นายพัลลภ เหมะทักษิณ

กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 นายจเด็จ    อินสว่าง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
น.ส.จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย

กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศวกุล

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

               

Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited