บริการท่าเทียบเรือเดินสมุทร สินค้าผ่านท่า บริการขนถ่ายสินค้าลงเรือ  รับฝากสินค้าประเภทต่างๆ และให้เช่าโกดังคลังสินค้า
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่    90  หมู่ที่   1   ถนน  ปู่เจ้าสมิงพราย   ตำบลสำโรงกลาง   อำเภอ พระประแดง   จังหวัด สมุทรปราการ  10130   เบอร์โทรศัพท์    0-2183-4567   (เลขหมายอัตโนมัติ)     โทรสาร   0-2183-4561-
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติบริษัท
   นโยบายบริษัท
   สาส์นจากประธานกรรมการ
   โครงสร้างบริษัท
   โครงสร้างองค์กร
   คณะกรรมการและผู้บริหาร
   จรรณยาบรรณธุรกิจ
   ที่ตั้งบริษัท
ลักษณะประเภทธุรกิจ
   บริการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือ
   ให้เช่าคลังสินค้า
   บริการท่าเทียบเรือและสินค้า
   รับฝากสินค้าทุกประเภท
   อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก
นักลงทุนสัมพันธ์
   ผู้ถือหุ้นรายใหญ
   งบการเงินบริษัท
   แบบ 56-1 / รายงานประปี
   การประชุมผู้ถือหุ้น
   ส่วนบริการผู้ถือหุ้น
   ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับกิจการที่ดี
   สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
   การเปิดเผยข้อมูลและโปร่งใส
   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
   ความรับผิดชอบของกรรมการ
   การควบคุมภายใน
โครงการและกิจกรรม
  โครงการและกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
   ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
   ข่าวประชาสัมพันธ์
  เกี่ยวกับเรา
             
             อุตสาหกรรมน้ำตาลทำรายได้ให้กับประเทศไทยมีมูลค่าสูง
อยู่ในอันดับแรกๆของ

สินค้าส่งออกมาตลอดด้วยกระบวนการผลิตซึ่งต้องขึ้นกับฤดูกาลปลูกอ้อยดังนั้นเมื่อผลผลิต

น้ำตาลออกสู่ตลาดพร้อมๆกัน ให้เกิดปัญหาด้านการเก็บสินค้าเพื่อรอการส่งออกในปี2519

กลุ่มนักธุรกิจเจ้าของโรงงานน้ำตาลได้ร่วมทุนกันหาสถานที่  เพื่อใช้เป็นที่เก็บสินค้าและท่า

เรือขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือเดินสมุทร....        
                                                       

                                                                                                        อ่านรายละเอียด>>
  ภาพแสดงวิดิทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556

  การให้บริการของเรา

  ท่าเทียบเรือเดินสมุทร    l    สินค้าผ่านท่า    l    ขนถ่ายสินค้าลงเรือ    l    รับฝากสินค้าประเภทต่างๆ    l    ให้เช่าโกดังคลังสินค้า    >>>การกำกับกิจการที่ดี


การมุ่งเน้นการดำเนินกิจการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร ควบคู่กับผลลัพธ์
ต่อผู้ใช้บริการตามความคาดหวัง


นักลงทุนสัมพันธ์


กลยุทธการบริหารที่สำคัญที่ผสมผสานกัน
ระหว่างหลักการทางด้านการเงินการสื่อสาร
การตลาดและการประชาสัมพันธ์...


กิจกรรมภายในองค์กร


เพื่อพนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อเป็นการสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ....
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) 
THAI SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

                                      Copyright 2003 All Right Reserved
           by Thai Sugar Terminal Public Company Limited